Home

Krav upphandling

Förebyggande arbete med ställningar - Arbetsmiljöverket

Om hållbar offentlig upphandling, miljöhänsyn och sociala

 1. Hos Upphandlingsmyndigheten finns stöd om hur du kan ta miljöhänsyn och sociala hänsyn i offentlig upphandling. Det finns bland annat färdiga miljökrav och sociala krav för ett 100-tal produkter
 2. Vid upphandling av varor och tjänster enligt LOU, Lagen om offentlig upphandling, behöver kraven kring bland annat prestanda och funktion göras tydliga. Att hänvisa till standarder underlättar det arbetet - både för beställare och leverantörer
 3. Svaret på frågan i rubriken kan tyckas ganska uppenbar. Det är klart att ett skall-krav är ett skall-krav, det vill säga, ett krav som måste vara uppfyllt för att ett anbud ska kunna kvalificeras för utvärdering, skriver Tomas Eliasson samt Christian Härdgård på Delphi
 4. Likaså kan det anses strida mot proportionalitetsprincipen, då kraven och villkoren i upphandlingen ska stå i rimlig proportion till det som upphandlas. Ett kollektivavtal innehåller så mycket mer än vad som kan anses vara rimligt att ställa krav på för att kontraktet ska kunna utföras

Det finns inga krav i lagen för hur en direktupphandling ska gå till. Lagen om upphandling av koncessioner (LUK): 2 746 930 kronor; Tänk på att det inte enbart är det aktuella köpet som räknas, utan även andra köp av samma slag som genomförts under räkenskapsåret Offentlig upphandling ställer stora krav på form och innehåll i hela upphandlingsprocessen. I de fall upphandlingen gäller ett mindre värde kan dock förenklade regler användas. Reglerna om vilka organ som är upphandlande myndigheter eller upphandlande enheter ställer dock upp hinder emot att dela upp en stor upphandling på flera små, för att kunna dra nytta av dessa förenklade regler Att sådana krav får ställas i upphandlingar av byggentreprenader eller tjänster anser vi kan utläsas av 11 kap. 11 § sjätte punkten LOU. Vi rekommenderar att upphandlande myndigheter använder sig av en sådan skrivning för att vara säkra på att den personal som ligger till grund för att anbudet kvalificeras också är den personal som faktiskt utför arbetena

Ställa krav på miljöskydds­åtgärder Om en viss upphandling inte motiverar hela miljöledningssystem enligt ISO 14001, EMAS eller likvärdigt bör upphandlande myndighet därför överväga att ställa krav på miljöskyddsåtgärder enligt en annan bestämmelse i LOU Upphandlingsmyndighetens uppgift är att arbeta för en effektiv, hållbar offentlig upphandling till nytta för det allmänna och marknadens aktörer. Vi är Sveriges modernaste myndighet, utsedda av Kvalitetsmässan 2019

Standarder vid upphandling - Svenska institutet för

 1. istrativa tjänster 2020-08-21 Juridik, Upphandling. Alla nyheter inom upphandling. Kurser och konferenser
 2. Centerpartiet vill att lagen om offentlig upphandling ska förändras så att det blir enklare att ställa krav på djuromsorg och miljöhänsyn vid upphandling. Utvecklingen ställer krav på både ökat bostadsbyggande och en samlad politik för hur vi vill att våra städer ska växa och se ut i framtiden
 3. det är aktuellt med upphandling eller om ni ska lösa behovet på ett annat sätt. • Steg 2: Upphandla. Här tar ni fram och dokumenterar era informationssäkerhetskrav, för in dem bland övriga krav som ställs i upphandlingen och ni utvärderar inkomna anbud mot ställda säkerhetskrav. • Steg 3: Realisera
 4. Del 4: Krav i upphandlingar. Arbetet med att ta fram krav.
 5. Genom att ställa miljökrav och sociala krav vid upphandling så bidrar Stockholms universitet med åtgärder för att uppnå det övergripande målet för svensk miljöpolitik Att vi år 2020 ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser

Är ett skall-krav alltid ett skall-krav? Upphandling2

 1. Krav på riktlinjer vid direktupphandling Upphandlingsreglerna ställer krav på att en upphandlande myndighet eller enhet ska besluta om riktlinjer för använd-ning av direktupphandling. Det finns också ett krav på dokumentation av upphandlingar vars värde överstiger 100 000 kronor
 2. upphandlingen. För att få in våra krav måste vår förståelse för de offentliga upphand-lingarna öka. Om vi ökar vår kunskap om hur offentliga upphandling-ar fungerar och stärker våra relationer med politiker och tjänstemän får vi lättare att ställa krav i de upphandlingar som rör våra medlem-mar
 3. I upphandlingen har det inte ställts krav på att anbudsgivare ska bevisa eller beskriva att eller hur aktuellt säkerhetskrav uppfylls. Vid tvekan om eller hur Konicas offererade lösning uppfyller kravet 8.21 hade kommunen kunnat begära dokumentation kring uppfyllandet av just det kravet
E-tjänster och blanketter - Arbetsmiljöverket

Det finns inte några generella krav för att få delta i Försvarsmaktens upphandlingar. I samband med varje enskild upphandling ställs specifika krav. Vissa upphandlingar är säkerhetsskyddade. Frågor. Kontakta Försvarsmakten via e-post exp-hkv@mil.se eller telefon +46 (0)8 788 75 00 om du har generella frågor om våra upphandlingar Kravställning vid upphandling av it-stöd. Att upphandla ett it-stöd är en mycket viktig process ur flera hänseenden, både ur verksamhetens perspektiv för att säkra ett it-stöd som stöttar verksamhetens processer på rätt sätt men även ur säkerhets och arkitekturperspektiv

Kan man ställa generellt krav på kollektivavtal vid

I detta avsnitt beskriver vi en stegvis process för hur du kan arbeta med LCA-baserade krav vid upphandling av entreprenör. Alla steg bör finnas med men beroende på förutsättningarna i ditt projekt kan du anpassa stegen. Att ställa krav på en LCA kan vara ett bra sätt att få inblandade aktörer att komma igång med miljöarbetet, men självfallet bör resultatet omsättas till reella. Etiska och sociala krav Våra etiska och sociala krav i upphandlingar grundas dels på lagen om offentlig upphandling, men utgår även från konventioner från FN och ILO(internationella arbetsorganisationen). Många av de produkter vi köper in tillverkas i länder med utbredd fattigdom, där det förekommer brott mot mänskliga rättigheter

I samband med en upphandling tillsätts en referensgrupp med uppgiften att identifiera behovsbilden. Underlaget ligger sedan till grund för den kravspecifikation som utarbetas. Kravspecifikationen delas oftast in i flera delar dvs. en del för absoluta krav, SKA-krav och en annan del för BÖR-krav dvs. möjliga men ej nödvändiga krav Bör-krav är ett krav som kan tillämpas vid offentlig upphandling och som ger ett anbud mervärde framför andra vid en utvärdering. Till grund för bör-kraven ligger således de utvärderingskriterier som en upphandlande myndighet har valt Miljökrav i offentlig upphandling . Miljöfrågorna har fått en stärkt ställning såväl inom EU som i Sverige. De nya lagarna innehåller, i likhet med EU-direktiven, bestämmelser som gör det lättare att ställa miljökrav och sociala krav vid upphandlingar

Direktupphandling Konkurrensverke

 1. Kraven måste dock utformas så att de är förenliga med de grundläggande principerna för offentlig upphandling, bl.a. att leverantörer ska behandlas på ett likvärdigt sätt, och med upphandlingslagstiftningen i övrigt
 2. Upphandlingsguiden hjälper dig att formulera, verifiera och följa upp krav vid upphandling. Det finns olika sätt att upphandla städtjänster. Privata företag kan fritt bestämma vilka krav man vill ställa och hur formellt man vill upphandla
 3. 8 kap. Elektroniska metoder för upphandling 9 kap. Tekniska krav 10 kap. Annonsering av upphandling och inbjudan till anbudssökande 11 kap. Tidsfrister för anbudsansökningar och anbud 12 kap. Kommunikation, information till leverantörer och dokumentation 13 kap. Uteslutning av leverantörer 14 kap. Kvalificering 15 kap

Offentlig upphandling - Wikipedi

Offentlig upphandling Sidan blev senast uppdaterad: 2020-10-14 När en myndighet eller en annan offentlig aktör ska köpa en vara eller en tjänst sker normalt en offentlig upphandling Offentlig upphandling Inför upphandlingen. En offentlig upphandling inleds ibland med att den upphandlande myndigheten hämtar in synpunkter från potentiella leverantörer. Sedan utformas ett förfrågningsunderlag vilket beskriver vad som ska upphandlas och vilka krav som ställs på leverantören upphandling inom välfärden Prop. 2017/18:158 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Linköping den 15 mars 2018 Stefan Löfven Ardalan Shekarabi (Finansdepartementet) krav på insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar för att bevilja

Krav på anbudsgivaren och kommersiella krav (t.ex. leveransvillkor och betalningsvillkor) har upphandlingsenheten huvudansvaret för. I förfrågningsunderlaget används skall-krav som minimikrav, vilket betyder att anbud som inte uppfyller samtliga skall-krav normalt förkastas Säkerhetsskyddad upphandling är den process där den upphandlande myndigheten analyserar vilka skyddsvärden som finns i upphandlingen. Myndigheten tecknar sedan ett säkerhetsskyddsavtal med leverantören för att säkerställa säkerhetsskyddet i upphandlingen. Säkerhetsskyddsavtal definierar krave 2.8 Kravet på säkerhetsskyddsavtal omfattar inte alla samarbeten 7 2.9 Säkerhetsskyddet får inte göras mindre omfattande genom avtal 7 2.10 Enskilda verksamhetsutövare ska anmäla till tillsynsmyndigheten 8 3 Processen för säkerhetsskyddad upphandling 9 3.1 Verksamhetsutövaren ska analysera om upphandlingen rö De krav som du hittar i modulerna är en hjälp till FMV:s tekniska personal i arbetet med att skriva teknisk specifikation och verksamhetsåtagande inför en upphandling. Kraven har säkrats både ur teknisk synvinkel och legalt, men vi tar tacksamt emot synpunkter för att ytterligare förbättra kvalitén på verktyget

Trafikverket upphandlar och beställer produkter, tjänster och entreprenader för cirka 40 miljarder kronor per år för att utveckla och förvalta transportsystemet för väg- och järnvägstrafik FÅR EN UPPHANDLANDE MYNDIGHET FRITT FÖRESKRIVA VILKA FABRIKAT DEN VILL HA? En upphandlande myndighet har möjligheten att uppställa krav i en upphandling som innebär att myndigheten införskaffar varor, tjänster eller byggentreprenader som uppfyller det specifika behov som myndigheten har

Att ställa krav på arbetsmiljö vid upphandling, broschyr, pdf, öppnas i nytt fönster. Guide för bättre arbetsmiljö (ADI 683), broschyr. Tips och vägledning till ditt arbetsmiljöarbete. Checklista. Checklista Leverantör - Bra arbetsmiljö, pdf, öppnas i nytt fönster. Böter, straff, sanktionsavgifter. Utländsk arbetskraft i Sverig Kraven måste vara rimliga i hänsyn till vad som ska upphandlas. Krav i en upphandling kan delas upp i två: krav på leverantören; krav på det som ska levereras; Krav på leverantören kan till exempel vara ekonomisk styrka. Krav på det som ska levereras kan till exempel vara leveranstid och utformning av tjänst eller vara Upphandlingarna ska vara offentliga och förfrågningsunderlaget ska vara förutsebart, det vill säga klart och tydligt uttryckt och innehålla samtliga krav som ställs. Principen om ömsesidigt erkännande Principen om ömsesidigt erkännande innebär att intyg och certifikat som har utfärdats av en medlemsstats behöriga myndigheter ska gälla också i övriga EU/EES-länder Rekommendationer för klimatkrav i upphandling 7 Vid utformning av skarpa krav bör man tänka på att de, om möjligt, även ska inkludera krav på exempelvis återvinningsgrad och innehåll av farliga ämnen som i Nordic guide to sustainable materials (Norge): Miljøkriterier: x m3 plasstøpt betong med C35­kvalitet Upphandling. FMV upphandlar materiel och tjänster till framför allt Försvarsmakten. Ofta handlar det om tekniskt komplexa och långsiktiga upphandlingar av varor, tjänster och utvecklingsuppdrag. Vi utför också enklare avrop och beställningar. Gå direkt till. Om upphandling

Krav på märkning i en upphandling Liten ordlista Olika ord används för samma . upphandlingsbegrepp. Här följer några exempel på begrepp som betyder samma sak: • Teknisk specifikation = Ska-krav • Tilldelningskriterier = Börkrav • Anbudsgivare = Leverantö Offentlig upphandling. Kan lämnas in oavsett tidpunkt. Leverantör som ska lämna anbud enligt LOV får kraven presenterade i förfrågningsunderlaget. En skillnad mot LOU är att ansökningar kan lämnas in när som helst. Om du som leverantör inte uppfyller kraven på egen hand, kan du undersöka möjligheterna att samarbeta med ett annat. Krav i upphandlingen och avtalet, exempel. Skriv in att du vid upphandlingstillfället och löpande under avtalstiden kontrollerar att leverantörer och underleverantörer sköter sina skatter och avgifter. Uppgifter som F-skatt, moms- och arbetsgivarregistrering,. Dessa krav gäller då bara för den aktuell delen och inte för hela upphandlingen. Skakraven består av en eller flera grupper, exempelvis Leveransvillkor, Krav på Leverantören mm. Varje sådan grupp kan ha ett eller flera skakrav och ett eller flera krav på att en viss fil ska bifogas anbudet

Genom att ställa krav på bra arbetsmiljö vid upphandling motverkar du att ohälsa eller olyckor drabbar arbetstagare som utför de tjänster som du upphandlar. Dessutom stärker du den skötsamma leverantörens möjligheter att kunna konkurrera och verka i Sverige. Genom att ställa krav som beställare kan du få proportionalitet i de krav som ställs i en upphandling; ömsesidigt erkännande; Inom Kustbevakningen är det Materiel- och lokalförsörjningsavdelningen som står för den största upphandlingsvolymen, i huvudsak av fartyg, båtar och fordon. Upphandlingen av specialutrustning för miljöskydd och av IT-stödsystem är också omfattande Uppgifter som gäller upphandlingen får inte hemlighållas, upphandlingen ska annonseras offentligt och de leverantörer som deltagit i anbudsförfarandet ska informeras om resultatet. Upphandlingarna ska vara offentliga och förfrågningsunderlaget ska vara förutsebart, det vill säga klart och tydligt formulerat och innehålla samtliga krav som ställs

Tydligare krav på arbetsvillkor i upphandlingar Nu har nya tunnelbanan tillsammans med Trafikverket förtydligat upphandlingskraven när det gäller arbetsrättsliga villkor. Kraven har tagits fram i samråd med arbetsmarknadens parter och är baserade på kollektivavtalen Krav vid upphandling. Vid upphandling av en bygg- eller anläggningsentreprenad så är det viktigt att krav ställs på vilka material som ska användas i projektet. Detta för att säkerställa att entreprenören i första hand använder sig av produkter som är kontrollerade vad gäller innehåll av särskilt farliga ämnen

Gemensamma krav i upphandling gynnar miljön tor, nov 05, 2020 08:30 CET. Regionernas miljöarbete visar på flera positiva resultat. Ett framgångsrecept är gemensamma krav i upphandlingar Tydliga och lika krav vid offentlig upphandling (FiU34) Finansutskottet föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att krav vid offentlig upphandling ska vara enkla, tydliga och ha likvärdiga villkor oavsett företagsform och hur stora företagen är

Uppfyllnad av skall-krav - när gäller det? Upphandling2

Plan- och bygglagen, PBL, innehåller en begränsning av kommunens möjligheter att, generellt och i enskilda fall, ställa egna krav på byggnadsverks tekniska egenskaper, så kallade särkrav. Om kommunen ställer andra krav än vad som följer av 4 kap 12 och 16 §§ PBL vid planläggning, i andra ärenden enligt PBL eller i samband med genomförande av detaljplaner är dessa utan verkan. Det är krav som vi drivit igenom och som gjort att vi kan ställa oss bakom förslaget, säger Jakob Forssmed. Uppgörelsen innebär i korthet att krav på viss lön, arbetstid och semester ska ställas vid upphandling när så är behövligt, vilket det är i branscher där bristande arbetsvillkor visat sig vara ett särskilt problem Nya krav stoppar småföretag i upphandling. Riksdagen har röstat ja till arbetsrättsliga villkor vid offentlig upphandling. Svenskt Näringsliv befarar färre anbudsgivare, fler tolkningstvister, mer byråkrati och att den svenska modellen äventyras Fördjupningsdag om krav och avtal vid offentlig upphandling av IT. Det är en utmaning att lyckas med upphandlingen utifrån organisationens behov, att hantera den snabba teknikutvecklingen och samtidigt värna informationssäkerheten

Lagen om offentlig upphandling och lagen om upphandling inom försörjningssektorerna ställer krav på de tekniska specifikationerna när det som anskaffas ska användas av fysiska personer. De som upphandlar är i dessa fall skyldiga att ha tekniska specifikationer som bestäms med beaktande av samtliga användares behov, däribland tillgängligheten för personer med funktionsnedsättning Senaste 12 månaderna har det kommit in 19964 upphandlingar i Sverige. Missa inga upphandlingar, bevaka din branch med Opic Upphandlingskoll Det kan förklara en del av de havererade upphandlingarna vi sett de senaste åren. Att utforma relevanta, affärsmässiga krav, som uppfattas på samma sätt av anbudsgivaren som av den upphandlande myndigheten är en central utmaning i varje upphandling som kan spara mycket pengar, tid och efterarbete. /Alexander von Essen, Requir Mer innovation, mer mångfald och stora samhällsvinster. Det kan vara effekter av sociala krav i offentliga upphandlingar. Det hävdade Johan Karlström, vd och koncernchef på Skanska och civilminister Ardalan Shekarabi (S) vid ett seminarium under Almedalsveckan De krav som ställs måste vara proportionerliga i förhållande till vad som upphandlas och enbart omfatta den del av leverantörernas verksamhet som upphandlas. Att ställa krav vid en offentlig upphandling på att gästande företag ska tillämpa svenska kollektivavtal skulle dessutom kunna strida mot den fria rörligheten av tjänster

Går det att ställa krav på ledningssystem enligt ISO 14001

Skärpta krav vid upphandling av vägunderhåll Hösten 2019 konstaterade Riksrevisionen att drift och basunderhåll av statliga vägar är betydligt dyrare än avtalat. Nu medger Trafikverket i en rapport till regeringen att det finns vad Riksrevisionen kallar spekulativ budgivning i 90 procent av de pågående kontrakten När en säkerhetsskyddad upphandling genomförs ska Polismyndigheten ställa krav på anbudsgivare och/eller leverantörer om vilka säkerhetsskyddsåtgärder som behöver vidtas. Det följer den inom säkerhetsskydd fundamentala principen att skyddet ska vara detsamma oavsett var, hur eller av vem som verksamheten bedrivs Upphandlingar som rör mer än en förvaltning eller bolag. Upphandlingar som berör fler än en förvaltning/kommunalt bolag sköts av den centrala upphandlingsenheten, i övriga fall görs upphandlingarna ofta av den enskilda förvaltningen eller bolaget. Etiska krav i upphandlinga Trafikverket ställer arbetsrättsliga krav i upphandlingar. Syftet är att motverka lönedumpning och svartarbete och därigenom säkerställa schyssta villkor och en sund konkurrens i anläggningsbranschen Denna utbildningsdag ger dig fördjupad kunskap om IT-upphandling med fokus på GDPR-krav och informationssäkerhet.. Dataskyddsförordningen (GDPR) innebär stora förändringar för företag, myndigheter och organisationer vid hantering och behandling av personuppgifter

Startsida Upphandlingsmyndighete

 1. Sociala krav vid upphandling är ett hett debattämne då ett förslag nu behandlas av riksdagen
 2. ska andelen farliga kemikalier,
 3. Bevaka aktuella upphandlingar inom ditt område. Börja jobba med aktuellt anbud i god tid innan anbudstidens utgång. Gå igenom alla s.k. skall-krav, bör-krav och utvärderingskriterier och bedöm om du kan uppfylla dem. Läs kontraktsvillkoren och ta ställning till om de är acceptabla för er
 4. Om ni omfattas av reglerna om offentlig upphandling. Lyder ni under Lagen om offentlig upphandling (LOU), Lagen om offentlig upphandling inom försörjningssektorerna (LUF) eller Lagen om upphandling av koncessioner (LUK) ansvarar ni för att era upphandlingar och köp följer de lagarna
 5. Skriftlig sammanställning av krav på vara eller tjänst En kravspecifikation (produktspecifikation) är ett skriftligt dokument som innehåller skriftliga krav på en viss vara eller tjänst. De olika kraven i kravspecifikationen är framtagna av den som har framställt en anbudsförfrågan och utgör sammantaget en redogörelse för framställarens aktuella behov i samband med inköp eller.

Upphandling - SK

3 steg till bättre IT-kravställning vid upphandling. Krav är inte bara till för att de som levererar projektet ska veta vad de ska leverera, men de är i lika stor grad till för att du som beställare ska veta vad du vill ha. Om du inte vet vilka krav du ska ställa på projektet, så kan du inte heller veta när du är nöjd Skolverkets upphandlingar ska bidra till att vi köper in varor och tjänster med hög kvalitet till en låg kostnad. Dessutom ställer vi krav som bidrar till en hållbar utveckling Upphandlingar styrs främst av lagen om offentlig upphandling (LOU). Där slås några grundläggande principer fast, bland annat att all offentlig upphandling ska kännetecknas av likabehandling av leverantörer, transparens (förutsebarhet och öppenhet) och att krav som ställs ska vara rimliga och proportionella

Kravet är att inköp sker i konkurrens och därigenom på ett så affärsmässigt sätt som möjligt. Lagen om offentlig upphandling. I Sverige regleras myndigheternas upphandling av lagen om offentlig upphandling (LOU) samt lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter oc Piteå / Näringsliv / Upphandling / Riktlinjer för inköp / Riktlinjer för inköp. Kontakt . KONTAKTA NÄRINGSLIVSAVDELNINGEN. Näringslivsavdelningen. Adress Bryggargatan 14 Tel Företagslots: 0911-69 70 00 E-post Näringslivsavdelningen. Alla kontaktuppgifter: Kontakta Näringslivsavdelningen kontakta enheten för upphandling och inköp om förfrågningsunderlaget känns otydligt eller om några av kraven är orimliga, onormalt kostnadsdrivande eller konkurrens­begränsande. Alla frågor och begäran om förtydligande eller komplettering ska ställas skriftligen via Kommers

Om en upphandlande myndighet under upphandlingen ändå finner det nödvändigt att väsentligen ändra kraven måste upphandlingen avbrytas och göras om från början. Av vikt är också att det framgår vad som är ett obligatoriskt krav, vad kravet innebär och att följden av att inte uppfylla samtliga krav är att anbudet förkastas Sådana krav ska utformas så att inte vissa leverantörer gynnas eller missgynnas eller att deras produkter värderas olika. I de fall där det finns EU-harmoniserade regler, till exempel för ekologisk produktion, äggproduktion eller djurtransporter, kan det vara en utgångspunkt för krav på djurskydd vid upphandling av livsmedel Från och med 1 juni kommer det finnas lagregler med krav på villkor enligt kollektivavtal i offentlig upphandling. Reglerna innebär inte en rätt för upphandlande myndigheter att ställa krav på att leverantörer ska vara anslutna till kollektivavtal

Synonymer till krav - Synonymer

Introduktion i offentlig upphandling, dag 2 - LOU, att ställa krav och utforma upphandlingsunderlag Nästa kursstart: 2020-12-02 i Se alla Antal kurstillfällen: 23 Utbildningsnivå: Grundkurs Pris: 4995 kr alt. 4495 Lediga platser: 14 platser kvar Sista anmälningsdag: 2020-11-2 När det saknas krav inom viktiga och relevanta områden tar vi fram egna. Vår ambition är att ställa krav på det som har en stor påverkan och där goda förutsättningar finns. Det innebär att miljökraven ska göra skillnad och att kraven ska gå att kontrollera och följa upp. Så arbetar vi med socialt ansvarstagande i våra upphandlinga Hållbar Upphandling stod värd för en av workshoparna som ägde rum under eftermiddagen. 19 okt 2020. Dialogmöte för en hållbar användning av plast i vården. Den 14 oktober. Vad är ett ska- krav i offentlig upphandling? Ska-krav (skall-krav) är en typ av krav som används i offentliga upphandlingar. Ska-kraven är obligatoriska krav som måste uppfyllas för att ett anbud skall kunna godtas. Om ett anbud inte uppfyller samtliga ska-krav skall anbudet förkastas. Samtliga ska-krav som ställs upp i förfrågningsunderlaget avseende en viss offentlig upphandling

Lagen bygger på EU-direktivet 2014/14/EU om offentlig upphandling. Detta innebär i princip samtliga Svenska Bostäders inköpsbehov ska konkurrensutsättas. Några av de grundläggande principer som ska uppfyllas vid offentlig upphandling är; likabehandling, transparens, proportionella krav, icke-diskriminering Kraven återfinns i bl a en Uppförandekod som bifogas till upphandlingarna. Miljökrav. Miljökrav. Syftet med miljöanpassad upphandling är att även inköpen i kommunen ska bidra till att ekologisk och ekonomisk hållbar utveckling uppnås Krav på e-faktura vid offentlig upphandling. Publicerad 01 februari 2018. Upphandlande myndigheter och enheter ska från och med den 1 april 2019 få fakturor skickade till sig elektroniskt. Det förslår regeringen i en lagrådsremiss, som överlämnas idag

Belysning på kontor - Arbetsmiljöverket

Del 4: Krav i upphandlingar - Inköpsråde

Expertsvar Upphandling. Krav på omsättning i en offentlig upphandling. Publicerad: 11 Juni 2015, 11:56 Kan en kommun i anbudsförfrågan ställa krav att vi ska ha omsatt 20 MKR/år de tre senaste åren För annonserade upphandlingar, ställ frågan via e-avrop om förfrågningsunderlagt upplevs som oklart och otydligt eller om ställda krav kan anses vara omrimliga eller konkurrensbegränsande. Påpeka eventuella brister i underlaget som Växjöbostäder uppenbart missat eller inte haft kännedom om Referenser vid offentlig upphandling - vad bör du tänka på? Att formulera referenskrav och genomföra en lyckad referenstagning är inte alltid så lätt. Här går vi igenom vad du bör tänka på när du formulerar referenskravet. Kravet måste ange vilka referensuppdrag som accepteras Elektronisk upphandling (e-upphandling) innebär att upphandlaren skapar förfrågningsunderlaget i ett system som Visma TendSign. Anbudsgivarna svarar i samma system och kan inte missa någon nödvändig punkt till exempel skall-krav och prisangivelser med mera, eftersom systemet övervakar processen

Upphandlingshandboken - Medarbetarwebbe

Tekniska specifikationer enligt 6 kap 1§ Lagen om offentlig upphandling (LOU) och 7 kap 1§ Lagen om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet (LUFS) definieras i bilaga 4. Begreppet syftar på de krav som ställs på den efterfrågade produkten, tjänsten eller byggentreprenaden i upphandlingen Upphandling- och e-handelsenheten ansvarar för alla direktupphandlingar liksom för samordning av direktupphandlingar mellan de olika förvaltningarna. Du som företagare kan genom att fylla i vår e-tjänst på ett enkelt sätt anmäla ditt intresse för att bli kontaktade när lämpliga direktupphandlingar genomförs SvD Debatt har under 2015 haft en debattserie om sociala krav vid offentlig upphandling. Här samlar vi artiklarna De leverantörer som uppfyller dessa krav skiljs sedan åt genom priset. Eftersom det är upp till den upphandlande myndigheten vilka obligatoriska krav man vill ställa så kan det mycket väl vara så att en upphandling med tilldelningsgrunden lägsta pris har hårdare krav än en upphandling med fler tilldelningskriterier. Tilldelningsbeslu Kommunen utser till varje upphandling en referensgrupp som har till uppgift att bestämma vilka krav som ska finnas på varan/tjänsten, exempelvis storlek, smak, färg, kvalitet, antal, på vilket sätt och så vidare. Denna grupp är kommunens förlängda arm i arbetet med upphandlingen och ska representera kommunen

2019 fi nns särskilda krav på säkerhetsskyddsavtal för vissa upphandlingar. 3.2 Sekretess Sekretessregler som särskilt rör upphandling fi nns i 19 kap. 3 § off ent-lighets- och sekretesslagen. Där framgår att uppgi som förekommer i ett anbud eller motsvarande i upphandling, inte får lämnas till någo Om du har frågor om upphandlingar inom CSN, hör av dig via e-post till upphandling@csn.se. Skicka e-faktura till CSN - lag om krav på e-faktura I juni 2018 beslutade Riksdagen att anta lagen om e-faktura till följd av offentlig upphandling (SFS 2018:1277) Krav på social hållbarhet i offentlig upphandling kan innebära att sociala krav ställs i alla skeden av en färdig produkt. Det kan exempelvis handla om att ställa särskilda kontraktsvillkor på arbetsrättsliga villkor, arbetsmiljö och tillgänglighetsanpassning eller krav på främjandet av lika rättighete Upphandlingar i samarbete. Mariestads kommun har ett avtalat samarbete inom upphandling med Gullspångs kommun. Vi samverkar även regelbundet med andra kommuner i närområdet. Miljö och etik. I kommunens riktlinjer för inköp och upphandling framgår att kommunen ska ställa miljömässiga, sociala och etiska krav vid upphandlingar Se upp för obligatoriska krav gömda i entreprenadföreskrifterna. Upphandling avseende installation av fiberbaserat fastighetsnät måste rättas sedan det vinnande anbudet konstaterats inte uppfylla obligatoriska krav i upphandlingen - trots att dessa återfanns i upphandlingens entreprenadföreskrifter

Skall-krav-arkiv - Upphandlingsjuristen A

Inom kort blir det tvingande i LOU att ställa krav på tillgänglighet vid upphandling av kommunikationsteknik, såväl produkter som tjänster. De tre Europeiska standardiseringsorganen ETSI, CEN och CENELEC har på uppdrag av EU-kommissionen tagit fram en gemensam Europeisk standard för krav på tillgänglighet i upphandling av IT upphandling Tips på vägen Hur ställer vi energi- och klimatsmarta krav i upphandling av fordon och transporttjänster? • Lägg tid på HUR. ni ställer krav, inte endast VAD kraven ska omfatta:-Trappstegsmodell: Ökande krav över tid. Passar för längre avtal. Exempel: År 1 krav på 20 % förnybart drivmedel, år 2 krav Sociala krav i offentlig upphandling kan bidra till förbättrade arbetsvillkor i produktionsländer. Swedwatch presenterar resultat från en studie av landstingens arbete med sociala krav i samband med upphandling av kirurgiska instrument i Pakistan. Linda Scott Jacobsson, upphandlingsspecialist, Swedwatc

Drönare i svenska polisens tjänstArbete med farliga kemiska och biologiska ämnen
 • Upp och ner kaka äpple.
 • Zoopla co uk property for sale.
 • Tropical island price.
 • Burgundy red.
 • Bokstavståget alfabet.
 • Tuva alicia rodeo.
 • Arvslagen särkullbarn.
 • Utbyggnad hall.
 • Dolomit heilwirkung.
 • Märzklopfen ludwigsburg 2018.
 • Dansk körkort i sverige.
 • Undvika snömögel.
 • Pms vid ägglossning.
 • Förnya varumärke.
 • 100 substantiv på franska.
 • Altanräcke höjd.
 • Sveriges ambassad nordkorea.
 • Ta reda på personnummer fyra sista.
 • Kulturskolan sandviken dans.
 • Kajsas kafékakor.
 • Pax bok 10 draugen.
 • Skriva sig i monaco.
 • Kikärtsgryta potatis.
 • Peter hahn tröjor.
 • Mosaik selber machen vorlagen.
 • Avtalsrätt i sverige.
 • Youtube rick.
 • Filson wear.
 • Hossa party osnabrück 2018.
 • Skänka pengar till cancerfonden.
 • Hund macht mit frau.
 • Djur och natur öppettider.
 • Vileda 1 2 spray mop.
 • Zoo hannover kommende veranstaltungen.
 • Gdansk priser.
 • Fossila bränslen elproduktion.
 • Högskolor i england.
 • Rokoko stil.
 • Biltema aa batterier.
 • Del av kungadöme korsord.
 • Alfabetet med bilder.