Home

App dokumentation förskola

Abbum Förskoleappen som förenklar det pedagogiska

 1. Abbum är ett verktyg för att med hjälp av bilder, filmer och texter dokumentera den pedagogiska verksamheten i förskolan. Smarta och lättanvända funktioner så som den inbyggda läroplanen för förskolan och möjligheten att skapa dokumentation för grupper av barn gör att den pedagogiska dokumentation underlättas och snabbas upp avsevärt
 2. InfoMentor Media - en app för dokumentation. InfoMentor Media är en app för dig som arbetar i förskolan och som idag har InfoMentor som lärplattform. Appen är ett unikt verktyg för att kunna dokumentera vardagen på förskolan på ett enkelt och säkert sätt
 3. Alla förskolor ska dokumentera. Alla förskolor ska dokumentera sin verksamhet, det vill säga sin utbildning. Med hjälp av dokumentationen ska du och dina kollegor följa barnens utveckling och lärande men också utvärdera och analysera utbildningens kvalitet i förhållande till läroplanen
 4. I kategorin matematikutveckling kan du få tips på olika appar som kan stödja arbetet med matematikutvecklingen i förskolan och skolan. Dokumentation Här hittar du tips Appen Kopplar du? från Happi Papi är rolig och lite klurig app där du ska komma på ett gemensamt ord för tre olika bilder. Läs mer
 5. sfiltret i portfolio Närvarokoll. Hur man: - Information om de olika funktioner som den som är ad
 6. Prion är en app för dokumentation och föräldrakommunikation. Med appen är det enkelt för personalen att ge föräldrar inblick i vad som sker på förskolan tillsammans med barnen. Appen finns gratis att ladda ned för iPhone, Android och lärplattor. Läs mer om appen här
 7. Dokumentationsloggboken ersätter de traditionella portfoliopärmarna som många förskolor jobbar med för att dokumentera ett barns utveckling och progression i förskolan. Läs mer Dokumentation

Att dokumentera varje enskilt barn i dess utveckling och lärande är allas ansvar och ingenting som någon yrkesgrupp varken kan frånsäga sig eller låta bli att göra. Även om det yttersta ansvaret och verktygen för att arbetslaget genomför dokumentation och utvärdering ligger på förskolläraren ingår genomförandet i både förskollärarens och barnskötarens arbetsuppgifter Pedagogisk dokumentation handlar mycket om ett förhållningssätt, menar Ylva Telégin, pedagogisk ledare för sex förskolor i södra Stockholm. Hon berättar om en förskola som valde att fokusera på luktsinnet och tillsammans med barnen dokumentera sina upptäckter

Dokumentation i förskolan! 2 svar. Att använda iPaden som dokumentationsverktyg i förskolan Infoga bilder, text, länkar osv. En mer avancerad app som tar något mer tid att jobba i, men det blir väldigt snyggt. Innehållet kan man skicka via epost som pdf-fil. Du kan även skicka filen så att den går att öppna i word på datorn Det främsta skälet till att använda dokumentation i förskolan är, enligt Ellmin och Cederholm (2012), för att öka kunskapen om barns utveckling och lärande. I detta arbete kan den pedagogiska dokumentationen utgöra ett viktigt underlag. Enligt Palmer (2011) sk

Här är ett urval av appar som kan vara användbara vid pedagogisk dokumentation och kvalitetsarbete i förskolan. En del appar är enkla att använda och passar när man dokumenterar tillsammans med barnen, för att göra dem delaktiga i dokumentationen av lärandet. Andra appar har fler funktioner och kan användas på många olika sätt men kan Vår förskola använde Förskoleappen, bytte till annan app, och bytte sen tillbaka till Förskoleappen. I samband med detta går det inte längre att komma in i Förskoleappen. Hur man än gör, hamnar man i en oändlig loop, där man ska logga in, återställa lösenord - och får besked att användaren inte är aktiverad, och att man ska kontakta admin Flera förskolor väljer att använda enbart det som kallas betalappar för att slippa reklamen. Color Flows - en app där du med hjälp av fingrarna flyttar runt massa färger. Doodle Buddy - en app där du ritar med fingrarna. Dokumentation Dokumentation Läroplanen för förskolan visar tydligt att dokumentation är ett viktigt arbetssätt. Där står att både förskolans kvalitet och barnens utveckling och lärande ska dokumenteras för att sedan utvärderas och analyseras (Lpfö 98/10, s.14-15)

Begreppet pedagogisk dokumentation myntades av professor Gunilla Dahlberg efter besök på de kommunala förskolorna i staden Reggio Emilia i Italien i mitten av 1980-talet. Dahlberg såg att dokumentationsarbetet i Reggio Emilia skilde sig markant från den utvecklingspsykologiska dokumentationen som då var rådande i svensk förskola (Lenz Taguchi 2000, s. 18; Wehner-Godée 2011, s.7) På förskolan har vi Bee-Bot både som app i våra lärplattor och som robot i verksamheten. Appen och roboten är uppbyggda på samma vis och syftet är att utforska programmering. Bee-Bot som app. I appen finns en hjälp-ruta som visar Bee-Bot´s funktioner den dokumentation som krävs enligt Lpfö98 (rev.2010). Många pedagoger upplever en inre stress. Trots bristande förutsättningar kan vi ändå se att viljan att göra ett så gott arbete som möjligt finns och att barnen alltid går före de administrativa uppgifterna. Nyckelord: Dokumentation, Förskola, Förutsättningar, Pedagog, Stres Hur kan vi hjälpa barnen att utveckla sitt matematiska tänkande? I förskolans mångfacetterade vardag och pedagogiska verksamhet öppnas många möjligheter. Arbetet med former, mönster, storlek, antal och siffror problematiseras och uppmärksammas här. Du får många tips, bland annat av Camilla Björklund i hennes artiklar om didaktik i de små barnens matematik

Tips och trix i en digital förskola

InfoMentor - Ett verktyg som hjälper er att synliggöra

 1. ..som ett arbetssätt i förskola är inte något man gör i en handvändning. Ibland tycks det så när man ser diverse argument om vad pedagogisk dokumentation är och gör med verksamheten. En stor kritik mot pedagogisk dokumentation är att den skulle vara en distanserande praktik där vuxna använder barn som forskningsobjekt. Om detta är e
 2. Förskolan använder Förskoleappen för dokumentationsarbetet. De skriver löpande i den blogg som de delar med föräldrarna. Här finns mer beskrivningar av det arbete och de aktiviteter som skett under dagen och veckan. Det finns en hel del foton på aktiviteter och lärandeprocesser. Föräldrarna informeras även om kommande händelser
 3. reflektion bekräftas av författaren som skriver att Pedagogisk dokumentation är ett förhållningssätt oc
 4. På IKTsidan finns ett inlägg med tips på appar för förskolan. Listan är lång: 91 appar kategoriserade efter målen i LpFö 98! Några ord om varje app dessutom. Toppen! 91 appar för förskola

pedagogisk dokumentation, förskola, pedagogical documentation och preschool. Dessutom har relevant litteratur från tidigare kurser inom förskollärarutbildningen granskats och valts ut. Efter granskning valdes artiklar, avhandlingar och litteratur lämpliga utifrån studiens syfte och frågeställningar. 2.2%Begreppsdefinitione begreppet dokumentation i förskolan. Detta examensarbetes vetenskapliga relevans är att dokumentation i förskolorna diskuteras både i verksamheterna och på lärarutbildningarna. Även den reviderade läroplanen som kom 2010 har gjort ändringar inom detta område. Det finns idag en ny del om dokumentation Pedagogisk dokumentation är att dokumentera på barns villkor. Men det görs inte av sig själv! Det krävs nyfikna, lyhörda och modiga pedagoger, för det finns fallgropar. Här handlar det inte om att samla bevis på vad som gjorts utan mer att fånga det som pågår och framför allt sätta saker i rullning Tidiga insatser i förskola kan tolkas som specifikt relaterade till bedömning och dokumentation som stöd för barns utveckling och lärande och för verksamhetsutveckling. En utmaning, sedan införandet av den reviderade läroplanen i svensk förskola, är hur dokumentation av enskilda barns lärande och förändrade kunnande inom olika målområden relateras till utvärdering och.

Under projektets gång använde vi oss av pedagogisk dokumentation som arbetsverktyg. Det gjorde det möjligt att följa barnens utveckling och lärande. Allt som pågår i förskolan kan uppmärksammas med pedagogisk dokumentation och utgöra underlag för pedagogiska diskussioner, reflektioner, samarbete och kooperativt lärande (Skolverket. Dokumentation i förskolan - av vem eller av vad? Del 2. Här fortsätter Christian Eidevald att diskutera viktiga frågor om förskolans dokumentation. Vad är det egentligen som ska dokumenteras? Vad säger riktlinjerna, och hur gör man i praktiken? Del 2 av 2. Så här läser du vidare

Dokumentation i förskolan - Skolverke

Pedagogiska appar för barn i förskola

 1. nas. Så börjar filmen där Katarina Larsson och Katinka Vinroth Andersen beskriver hur man kan använda pedagogisk dokumentation för att utveckla lärandet hos både barn och pedagoger
 2. ‎iControl ersätter papper med en mobilapp på byggprojekt. Med iControl kan du halvera tiden du lägger på all typ av pappersarbete ute på byggarbetsplatsen. Du kan enkelt skapa ditt protokoll inklusive foto och plats på ritning för alla typer av protokoll eller kontroller, och sedan skicka ut det ti
 3. Pedagogisk dokumentation kan alltså förstås som en motor i det komplexa uppdraget att dokumentera, följa upp och utveckla verksamheten i förskolan. Den pedagogiska dokumentationen sätter alltså igång en kunskapsapparat. På samma sätt fungerar även andra utvärderingsmetoder som ett slags igångsättare
 4. - Förskolorna tar läroplanens mål på stort allvar. De styr verksamheten mot att förverkliga dem och det är denna del av verksamheten som de vill lyfta genom dokumentation. Att det blir så målfokuserat inom vissa kunskapsområden och även leder till bedömningar av enskilda barn, är troligen konsekvensen av arbetet med att höja förskolans status
 5. bedömning, granskning, dokumentation även utanför förskolan genom massmedia, spel och tv-program. Samhället förändras precis som människorna i det (Bjervås, 2011). 3.2 Formativ och summativ bedömning Enligt Bjervås (2011) så borde det vara processen och inte resultatet som ses som det viktiga
 6. Enkel app för vårdnadshavare som hanterar all information från förskolan/fritidshemmet Planering av verksamheten Gör fina pedagogiska planeringar, koppla dokumentation och följ upp verksamheten enkelt

Hemma på förskolan hade vi redan startat igång våra lärgrupper med temat Pedagogisk dokumentation. Lärgrupperna består av 2½ timmes reflektion och diskussion varannan måndag för en pedagog från varje arbetslag. Vi tog med dokumentation som vi diskuterade och funderade kring hur man kunde gå vidare Vi använder en app som heter TSP Lex där man kan lära sig tecken. Den här bloggen drivs av förskolans IT-inspiratörer och har som syfte att inspirera pedagoger i förskolan hur man kan ta hjälp av digitala verktyg och digital teknik för att fördjupa det pedagogiska arbetet Pic collage är nog en av de vanligaste apparna för enkel dokumentation i förskolan, men jag har förstått att många fortfarande inte hittat denna lilla pärla eller förstått riktigt hur många funktioner appen faktiskt erbjuder med tanke på att det trotts allt är en gratis-app

TYRA Den kompletta förskoleappen

Smidiga verktyg för er förskola. Samla dokumentation, planering och kommunikation i Unikum Förskola och få mer tid för barn och lärande. Prova gratis. Boka visning. Unikum gör lärandet lätt och proffsigt. Unikum används av 1000+ förskolor och fungerar på både surfplatta, mobil och dator Pedagogisk Dokumentation Den senaste tiden har jag funderat mycket över hur vi använder pedagogisk dokumentation i förskoleverksamheten. Vi är många som arbetar med pedagogisk dokumentation eller ligger i startgroparna för att utveckla arbetet med pedagogisk dokumentation. Linda Linder skriver om ämnet på ett föredömligt sätt. Etiska.

5 tips på hur du som förskollärare kan dokumentera bättre

Hur kan den dokumentationen tillsammans med övrig dokumentation genom analys bidra till bedömning av verksamhetens kvalitet och utvecklingsbehov? I FoU-programmet har förskollärare, förskolechefer och förvaltningsledare samverkat med forskare och forskarstuderande i ett gemensamt kunskaps-sökande med fokus på kvalitet i förskolan. Fe Pedagogisk dokumentation är inget nytt verktyg utan har funnits på många förskolor sedan 1990- talet. Syftet med Karin Alnerviks studie har varit att förstå lärande och förändring i förskolans verksamhet när pedagogisk dokumentation har använts som verktyg under en längre period Vi använder Schoolsoft | Det är spännande att höra sitt barn berätta om hur dagen på förskolan har varit. I Pysslingen Förskolor vill vi göra det enkelt för dig att fånga upp dit Inkluderande lärmiljöer och pedagogisk dokumentation i förskolan. Josefine Hultén; 10 december, 2014 Skriv ut; Nicandersgatan förskola ligger i ett lägenhetshus i centrala Helsingborg och bakom tegelväggarna rymmer sig en egen liten värld. Ordet miljö, och lärmiljö, får här en helt ny betydelse

Jag har även nu fått i uppdrag att föreläsa för ytterligare en förskola i kommunen om Dokumentation med iPad. Ipad i förskolan av Monica Niemi är licensierad under en Creative Commons Erkännande-Ickekommersiell-IngaBearbetningar 2.5 Sverige licens Vår förskola är en del av enheten Freinetskolan Mimer och barn på förskolan har förtur till skolan. Mer om vår förskola. Allmän fakta. Antal barn på förskolan 0; Antal barn per årsarbetare 0; Andel högskoleutbildade förskollärare 0%. Hägerneholms förskola arbetar löpande med systematiskt kvalitetsutvecklingsarbete. Förskolan planerar, genomför, utvärderar och analyserar verksamheten i fyra arbetsperioder per läsår. Vid varje periods slut inhämtas underlag från barnens uppnådda kunskapsutveckling. Barnsamtal gällande trygghet och trivsel genomförs Unikum Familj och nya fina webb-Unikum tar över - Unikum-appen stängdes ned 21 oktober. Den gamla appen var trött och sliten, och är glad att ha gått i pension den 21 oktober

Dokumentation i förskolan - Pedagogverksta

Dokumentationen följer med barnet under åren på förskolan. Systematiskt kvalitetsarbete med uppföljning och utvärdering Ett systematiskt kvalitetsarbete är en förutsättning för att säkerställa att Pionjären lever upp till kraven på en verksamhet som håller hög kvalitet och verkar i enlighet med de lagar, regler och riktlinjer som omgärdar förskolan Pedagogisk dokumentation handlar mycket om ett förhållningssätt, menar Ylva Telégin, pedagogisk ledare för sex förskolor i södra Stockholm. Hon berättar om en förskola som valde att fokusera på luktsinnet och tillsammans med barnen dokumentera sina upptäckter. Hon menar att det är viktigt att alla våra sinnen är aktiva för att vi skall få en så rik bild av livet som möjligt. Vad innebär den nya dataskyddsförordningen - GDPR? - Dataskyddsförordningen gäller som lag i alla EU:s medlemsländer från och med den 25 maj 2018. Den innebär en del förändringar för de organisationer som behandlar personuppgifter, men de flesta bestämmelserna liknar de nuvarande. Den innebär också en risk att råka ut för stora ekonomiska sanktioner och skadestånd, om man. Förskola. I förskolan får ditt barn en bra start i livet. Stockholms stads förskolor utgår från varje barns unika förmåga, nyfikenhet och lust att lära Förskolan Björken 2019 . Vår förskola ska vara trygg för alla barn och all personal, fri från diskriminering och annan kränkande behandling. Alla på vår förskola visar aktivt i ord och handling avståndstagande från alla former av kränkningar

Dokumentation och utvärdering - allas ansvar

Förskolan som bild- och blickapparat: seendepraktiker och visuell kunskapsproduktion i små barns vardagsliv. Ansvarig: Anne-Li Lindgren Nyckelord. visuell kunskapsproduktion, seendepraktik, bild- och blickapparat, professionsutveckling, förskolebarndomar, visuell etik, visuellt lärande, pedagogisk dokumentation, dokumentation, eti Enkel dokumentation för barnen där de själva kan fylla i tillsammans för att dokumentera sitt fynd. Jag är inget stort fan av belöningssystem men appen innehåller en sida där barnen får små märken ju fler småkryp de samlat in. Efter första blir de småsamlare, efter fyra samlare och efter 10 storsamlare osv

10+ bästa bilderna på Dokumentation förskola förskola

Pedagogisk dokumentation Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att fånga barnens pågående aktiviteter och relationer. I arbetslaget reflek-terar och analyserar vi hur vi ska stimulera, inspirera och utmana barnen att komma vidare. Att kommunicera och reflektera kring dokumentationen, leder vidare till utforskande och utvecklin Förskola21 erbjuder kostnadsfri fortbildning för all personal i förskolan, distribuerad i en helt ny app, Förskola21, tänkt att användas på både individ- och verksamhetsnivå. I appen finns material att ta del av enskilt eller tillsammans i större grupper

Dokumentation i förskolan! - AV-Medi

Ugglo förskola är ett språkutvecklande verktyg som vänder sig till alla som arbetar i förskolan. Med tusentals ljudbilderböcker och ett stort antal språk blir det enkelt och roligt att arbeta språkutvecklande i förskolan med Ugglo Provide partial app functionality to users who don't have your app installed. Read article. Article Create a Widget Show content from your app on the iOS Home screen or macOS Notification Center. Read Access archived documentation and sample code that's no longer updated Dokumentation i förskolan kan i vid bemärkelse innebära att samla in och sammanställa olika former av information. Dokumentationen kan bli pedagogisk dokumentation först när den används som utgångspunkt för gemensam reflektion i arbetslaget samt med barnen. [22] Den används då medvetet i en pedagogisk process Där finns även många förslag på fördjupningslitteratur kring matematik och förskola. I boken Små barns matematikundervisning och lärande (Doverborg, Helenius, Sterner & Wallby, 2016) finns exempel på hur din förskola kan arbeta med systematiskt utvecklingsarbete och kompetensutveckling inom matematiken Systematiskt kvalitetsarbete är inte pedagogisk dokumentation - enbart! Pedagogisk dokumentation är en del av det systematiska kvalitetsarbetet men det är inte tillräckligt för att säkra ett systematiskt kvalitetsarbete. Den pedagogiska dokumentationen är ett kvalitetsarbete tillsammans med barnen och det är systematiskt! Dock måste en viss riktning finnas - utan att för det.

Den största ökningen av nätanvändande finns hos barn i låg- och mellanstadieålderar men även betydligt yngre barn vistas på nätet. Christina Ohlin- Scheller, Karlstad Universitet Barn och elever i förskola och skola möter en oerhört stor digital och virtuell värld i vardagen. Dagens unga kommer att möta vuxenlivet med fantastiska förmågor kring, och ett mycke Microsoft Power Apps-dokumentation. Lär dig skapa appar med lite kod snabbt som moderniserar processer och löser svåra utmaningar inom företaget med hjälp av Power Apps Förskolan. Hem Om sajten Lexikon Medlemmar Sök Kontakt Admin. Starta ny diskussion Föregående Nästa. Om Pedagogisk dokumentation - Utvecklas och lära tillsammans. Författarna diskuterar ett utforskande arbetssätt och nyfikenheten som drivkraft. Igenom boken finns vardagsexempel från olika förskolor och reflektionsfrågor till dig som pedagog. Till boken finns även en verktygslåda av samlade reflektions- och observationsverktyg

Appar för pedagogisk dokumentation IKT i Arvik

Leda kollegor i förskolan 2021 Konferensen samlar varje år förskolans nyckelpersoner - pedagogiska utvecklare, kvalitetsledare, förste förskollärare, kvalitetsledare, pedagogiska samordnare, etc. Du får möta andra i med samma drivkrafter som dig och utveckla ditt ledarskap Reflektion ger medvetna pedagoger och kompetenta barn. I några av Huddinges förskolor har planeringstiden bytt namn till reflektionstid. Ett skifte som handlar om betydligt mer än ett ord. - Planering är mest ett sätt att bestämma i förväg vad som ska hända framöver Vid en inventering i Västerbottens län hösten 2009 fann man att förskolorna arbetar med hållbar utveckling inom olika områden, se blommans blad. Förskola på hållbar väg En handledning som ger bakgrund och handfasta råd hur en förskola kan arbeta med hållbar utveckling Pedagogisk dokumentation innebär att förskollärare följer barns meningsskapande processer genom att dokumentera dessa. Dokumentationsverktyget är utvecklat vid de kommunala förskolorna i Reggio Emilia i norra Italien. Olika händelser och processer i verksamheten dokumenteras genom fotografering, videofilmning eller genom anteckningar Unikum används av 4000+ förskolor och skolor. Smidig och modern lärportal för dialog, planering, kvalitetsarbete och dokumentation - från förskola till vux/YH

Litsvägens förskola: Teknikbana

‎Förskoleappen i App Stor

Förskolan arbetar med Pedagogisk dokumentation som metod för att öka medvetenheten om det egna arbetet och därmed gör det möjligt att synliggöra och reflektera över förhållningssätt och lärprocesser som pedagogerna ser i det vardagliga arbetet tillsammans med barnen Förskola och fritidshem. Lägg ut bilder direkt från din surfplatta eller mobiltelefon precis som i Instagram, men utan att skänka bort bildrättigheterna. Samla avdelningens pedagogiska dokumentation, koppla till läroplanen och skapa digitala portfolios för alla barn Tornet, Dokumentation av systematiskt kvalitetsarbete Förskola 3(6) KVALITÉTSARBETE Resultat Vi arbetar utifrån att förskolan ska präglas av trygghet, omtanke om barnens välbefinnande och en god omsorg. Detta är grunden för allt lärande. Barnen utvecklas utifrån sina behov, förutsättningar och intressen Alla har rätt till en bra skola. Vår uppgift är att bidra till att göra det möjligt. Med marknadens modernaste system för administration, med nya spännande applikationer för lärande och kommunikation samt många nya smarta tjänster, kan vi ge dig som arbetar i eller med skolan, fritidshem eller förskolan de verktyg du behöver för att lyckas Dokumentation av sårområdet. Dokumentera sårets aktuella status, det vill säga: Sårets storlek: Om möjligt fotografera såret. Fotografering ska i möjligaste mån utföras så att patientens identitet inte kan röjas och känsliga kroppsdelar skyls

Kunskap är en strategisk tillgång som gör ert företag unikt. Vi tror på effektiv dokumentation av kunskapen som en nyckelfaktor till hållbar tillväxt Dokumentation utgör ett viktigt instrument i kvalitets-, säkerhets-, uppföljnings- och utvärderingsarbetet. Syftet med att dokumentera är att bidra till god kvalitet och säker vård. I dokumentationen tydliggörs den enskildes behov av hjälp och stöd samt vad, hur och vem som ska tillgodose hjälpbehoven förskolan eller skolan ska kunna lägga mer tid på att skapa goda förutsättningar för lärande och minska fokus på administrativa rutiner. Tieto Education ger dig ett enkelt sätt att både följa det enskilda barnet eller elevens skolgång på både kommun- och skolnivå. Våra produkter Planering förskola Barnschema Tieto Edu-app Workshopen brukar vara på olika teman, som geocaching, film, dokumentation, språk och kommunikation. Denna gång handlade det om programmering och hur man kan introducera det redan i förskolan. 20 barnskötare och förskollärare träffades på Skogsbackens förskola och fick en introduktion i programmering Denacode Nuddis är ett digitalt tidsregistrering och närvarosystem för förskolor och fritids. Den visar när barn kommer och går och låter föräldrar planera framtida närvaro. Att sätta närvaron i system ökar trygghet och enkelhet för alla på förskolan. Informationen hjälper underlätta för personal i sitt arbete

Dokumentation är en samling dokument som beskriver ett föremål (till exempel en elektronisk apparat, där en instruktionsbok kan ingå i dokumentationen) eller en situation (till exempel en resa, där dokumentationen kan utgöra en reseskildring).Inom förskolan använder man sig av pedagogisk dokumentation, ett sätt att följa, utveckla och utvärdera verksamheten [1] Studentlitteratur är Sveriges ledande utbildningsförlag. Med läromedel, kurslitteratur, facklitteratur, utbildningar och digitala informationstjänster i utbudet, finns Studentlitteratur med och stödjer kompetensuppbyggnad längs hela kunskapsresan. V Förskola och utbildning Här finns också information om vilket stöd vi kan erbjuda för olika behov samt hur vi arbetar med att utveckla verksamheten. På länkarna nedan finns information om coronaviruset covid-19 till dig som är vårdnadshavare till barn i förskola och skola, till dig som går på gymnasiet, vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna eller yrkeshögskola Läsanvisning: Utkommer hösten 2015. Främst kapitel 9: Det digitala förskolebarnet - om individuella utvecklingsplaner och digital dokumentation i förskolan. Portfolio i förskolan : ett sätt att förverkliga förskolans läroplan Ellmin Birgitta, Ellmin Cederholm Ulrica 1. uppl. : Stockholm : Liber : 2012 : 171 s. : ISBN: 978-91-47-10018-

Appar - Lärplatta i förskola

Politisk styrning Skolan har under slutet av 1900-talet gått från regel- och innehållsstyrning till mål- och resultatstyrning. Även förskolan har från och med sin första läroplan, blivit en tydligt mål- och resultatstyrd verksamhet. Men vad innebär dessa olika styrsätt, och förändringarna dem emellan? Det vore enkelt att bara titta på hur styrdokumenten förändrats Lärande genom livet - från förskola till vuxenutbildning. Här kan du anmäla barnomsorg, välja skola eller hitta sätt att vidareutbilda dig Öppna förskolan är avgiftsfri och du behöver inte anmäla dig för att delta i verksamheten. Fyra av de öppna förskolorna ingår som en del av Familjecentralen, som samarbetar med barnhälsovård, barnmorskemottagning och socialtjänstens råd och stöd. Verksamheten ser olika ut på olika öppna förskolor

Förskolan Allmänna vägen 40 är en liten förskola som ligger på bottenvåningen i ett bostadshus. Gården är en inhägnad del av husets innergård och ligger skyddad mellan husen. På förskolan finns två avdelningar, en för de yngre barnen och en för de äl.. Dokumentation gör att föräldrarna blir delaktiga och ger de möjlighet att följa barnens utveckling på förskolan. I vårt arbete med pedagogisk dokumentation arbetar vi med: Unikum (webbverktyg för samarbete kring lärandet i förskolan; Projekt (ett verktyg för dokumentation, reflektion och utvärdering Skola/förskola namn Adress Rekt or som råde S k o l f o rm Förskola 0-5 år Förskola 6-årsgrupp Fritids Åk 1- 3 Åk 4 - 6 Åk 7 -9 Särskola Gymnas ium Kom vux A nnat Antal elever/barn, ca Antal personal, ca Rektor/platschef Tel Ansvarig för miljöfrågor Tel Ansvarig för hälsoskydd och arbets-miljö Tel Ansvarig för brandskydd Tel. Förskola. Om du arbetar, studerar eller söker arbete erbjuder vi förskola till ditt barn. Barnet ska ha fyllt ett år när det börjar och kan gå kvar tills det börjar i förskoleklass. Under det år ditt barn fyller tre år erbjuder vi allmän förskola, femton avgiftsfria timmar med start från hösttterminen

En jämställd förskola eller skola är inte något som någon annan skapar utan varje pedagog deltar varje dag i skapandet av genus i sin egen verksamhet. Det är en fördel att arbeta med kartläggning och efterföljande analys tillsammans i arbetslaget Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter så att det fria flödet av uppgifter inom Europa inte hindras Nu finns också en app där du kan sjukanmäla ditt barn via telefon eller surfplatta. Till Dexter » Läs mer om Dexter och Dexter App » Barn och utbildnings e-tjänst för vårdnadshavare. I vår e-tjänst kan du som vårdnadshavare. ansöka om plats i förskola, skola och fritids; säga upp din plats i förskola, skola och fritid

Pussel | En bro mellan förskola och skola

Information och dokumentation (Unikum) Frånvarohantering och sjukanmälan - Skola24 Ändra dina kontaktuppgifter - förskola och fritidshem Ändra dina kontaktuppgifter - grundskola Ändra dina kontaktuppgifter - gymnasieskola Ändra schema och inkomst - förskola och fritidshem Ansök, acceptera, säg upp plats - förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg Visning av nationella prov och. Pris: 231 kr. häftad, 2018. Skickas inom 2-5 vardagar. Köp boken Utvecklingssamtal - Kommunikation mellan hem och förskola av Ann-Marie Markström, Maria Simonsson (ISBN 9789144120331) hos Adlibris. Fri frakt. Alltid bra priser och snabb leverans. | Adlibri Har varit och pluggat med min grupp hos en som bor på gärdet, vi höll på från 10-14. Sen vart det att äta i stan och sen åkte jag hem. Kom hem runt 15.20 och tog det lite lugnt, diskade och skrev gensvar på en 3-spalt dokumentation till en i min grupp som skulle in idag och utveckling i förskolan - pedagogisk dokumentation STÖDMATERIAL Det här stödmaterialet är tänkt att stödja förskolechefer, förskollärare och övrig personal i förskolan i arbetet med att följa upp, utvärdera och utveckla förskolans verksamhet - allt i enlighet med förskolans läroplan

God fortsättning och välkommen på webinar! Den 29e januari har vi webinar om hur Prion App fungerar på förskolan och hur vår lättanvända mobilapp kan göra pedagogisk dokumentation och föräldrakommunikation snabb, smidig och enkel för just er! Att delta är kostnadsfritt och du följer presentationen från din egen dator/lärplatta Besök inte öppna förskolan om du/ni eller ditt barn är förkylda. Vid maginfluensa ska du och ditt barn vara symtomfria i minst två dygn. Mer information om vad som gäller med anledning av covid-19. Mer information om vad som gäller i Huddinge kommun med anledning av covid-19

Förskolan Barnens Hage* Hospitalsgatan 4. Bastionens förskola. Malmöhusvägen 3. Visa på karta. Bellevue förskola. Trollenäsgatan 1. Visa på karta. Bellevue Gårds Montessoriskola* Bellevuevägen 60. Visa på karta. Bellisgårdens förskola. Hallstorpsvägen 46. Visa på karta. Berga förskola. Hylltorpsgatan 12. Visa på karta. Beritta. Ett fel inträffade. Försök att titta på videoklippet på www.youtube.com eller aktivera JavaScript om det är inaktiverat i din webbläsare

3D-bokstaven V-röd - PedagogverkstanKonstverk-QR-Hemljus - Pedagogverkstan3D-bokstaven Ä-lila - PedagogverkstanLitsvägens förskola: Spana in dessa sköna superhjältar!F199E9B6-425E-40EA-B5B1-462A00E0E6B0 - PedagogverkstanStor-och-liten-2 - Pedagogverkstan
 • National arena harta.
 • Sveriges ingenjörer sjukvårdsförsäkring.
 • Ansiktsbehandling malmö.
 • Kontrast oslo.
 • Garage stockholm uthyres.
 • Aino jawo amadou jawo.
 • Gynäkologikum berlin uhlandstraße.
 • Bessie smith songs.
 • Hdd computer.
 • Vad är rättvisa filosofi.
 • Gefle if dam.
 • Gungstol rotting.
 • Change coordinate system autocad.
 • Melanie c 2017.
 • Är glas dåligt för miljön.
 • Krillolja apoteket.
 • Bran and rickon dead.
 • Delmenhorst news.
 • Südlicher zwergwal.
 • Bartholins cysta.
 • Provins från födelsen.
 • Läsårstider falkenberg.
 • Gopro hero 4 selbstauslöser.
 • Sticka vantar mönster.
 • Borsalino.
 • Stitcher app windows.
 • Kannibalmordet malmö namn.
 • Arbetsplatsolycka spånga.
 • Strategy wiki ace attorney.
 • Skilsmässa utan gemensamma barn.
 • Ur mörkret.
 • Stiga ready hst.
 • Ein zwei polizei drei vier brigadier.
 • History channel app apple tv.
 • Winther elcykel.
 • Flathopper münchen.
 • Kent dokumentär svt play.
 • Sandbläster biltema.
 • Www radhaus buergstadt de.
 • Almåsa konferens och svartkrogen.
 • Senapskorn storlek.