Home

Egenkontrollprogram mall

EGENKONTROLLPROGRAM DOKUMENT: 00 DATUM: EGENKONTROLL Dokument /Flik Innehåll Kommentar 01 • Sammanställning av gällande bestämmelser Lagar, förordningar, föreskrifter och allmänna råd som gäller för verksamheten. 02 Handlingar från myndigheter T.ex. skrivelser och beslut. 03 • Ansvarsfördelning inom verksamhete Så här registrerar du ditt företag - Egenkontrollprogram. Beskrivning om hur du loggar in på Elsäkerhetsverket . Elsäkerhetsverkets handbok. Elsäkerhetsverkets handbok om Elinstallationsarbete. Förslag till föreskrifter. Förslag till föreskrifter och allmänna råd om elinstallationsarbete - efter-remissbearbetnin Egenkontrollprogram för elinstallationsarbete. Enligt Elsäkerhetslag (SFS 2016:732), Elsäkerhetsförordning (SFS 2017:218 och Elsäkerhetsverkets föreskrift (ELSÄK-FS 2017:3 Att ta fram ett egenkontrollprogram. Information om vad som är viktigt att tänka på när man tar fram ett egenkontrollprogram finns på Livsmedelsverkets hemsida www.slv.se. Om du är nyfiken på hur ett egenkontrollprogram kan se ut så kan du titta på detta. Mall för att ta fram ett egenkontrollprogram (word, 1 MB)

Mall för egenkontrollprogram - Yump

Egenkontroll - Struqtu

EGENKONTROLLPROGRAM FÖR TOBAKSFÖRSÄLJNING 1 (5) Därför egenkontroll De välkända hälsoriskerna med att använda tobak är bagrunden till att det finns särskilda krav om hur försäljning till konsu-menter får ske. Du som tänker sälja tobaksvaror ska bland annat ha ett egenkontrollprogram. Syftet är att skapa goda rutiner vid försälj krav på egenkontrollprogram enligt livsmedelslagen för livsmedelsindustri, restauranger m.fl. Kontrollprogram Om det finns ett av tillsynsmyndigheten förelagt kontrollprogram för en verksamhet gäller det parallellt med bestämmelserna om egenkontroll. Miljölednin Med EL-VIS Egenkontrollprogram får du hjälp att skapa och underhålla ditt egenkontrollprogram på ett enkelt sätt. Dela sedan enkelt med t.ex. Elsäkerhetsverket vid en eventuell kontroll Här finns information om regler för hur din lokal ska vara utformad och hur en god hygien kring livsmedel hålls. Du hittar även information om den regelbundna, egna kontroll som du ska göra av din verksamhet egenkontrollprogram enligt bestämmelserna i tobakslagen och alkohollagen. • Ett egenkontrollprogram fungerar som ett stöd för dig och är ett viktigt underlag vid tillsynsbesök. • När du anmäler försäljning av tobaksvaror till kommunen ska du samtidigt bifoga

Miljöförvaltningen har tagit fram ett förslag på början till ett egenkontrollprogram för dig som driver skola, förskola eller fritidshem i Lunds kommun. Programmet kan hjälpa dig att komma igång med ert egenkontrollarbete och du kan använda det i sin helhet eller ta valda delar. Du kan givetvis även utforma helt egna program Vägledningen om egenkontrollprogram vänder sig till den som säljer tobaksvaror och elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare. Den är tänkt att vara ett stöd i handlarens arbete med att ta fram ett egenkontrollprogram för verksamheten. Vägledningen är också tänkt att vara ett stöd för den som arbetar inom kommunen och som i sin yrkesroll ska bedöma om. Ett egenkontrollprogram ska vara en beskrivning över hur man ska sköta och kontrollera sin livsmedelsverksamhet. Med hjälp av egenkontrollprogrammet ska företagaren lättare kunna förstå vad som är viktigt att tänka på för att verksamheten ska vara hygienisk och säker

Egenkontrollprogram El - Dokumen

 1. Du kan använda dig av mallen på denna sida när du tar fram ditt egenkontrollprogram eller också använda dig av något av egenkontrollprogrammet som finns på Folkhälsomyndighetens webbplats. Dessa egenkontrollprogram finns på svenska, engelska, arabiska, spanska, turkiska, bosniska, kroatiska och serbiska
 2. 2) ett egenkontrollprogram 3) vara registrerat hos Elsäkerhetsverket Via Kolla elföretaget på Elsäkerhetsverkets hemsida, kan alla som ska köpa elinstallationstjänster kontrollera att det företag som man tänkt anlita finns med. Registret visar att exempelvis ett företag som ska jobba med el i bostäder, uppfyller grundläggande krav och har åtagit sig att följa det nya.
 3. Förslag på hur krav på egenkontroll kan skrivas in i handlingar. Färdiga mallar och exempel
 4. Egenkontrollprogram, försäljning av tobaksvaror För att få sälja tobaksvaror så måste du utöva egenkontroll över din verksamhet. Det betyder att du själv ska kontrollera din verksamhet så att inga fel görs. För att kunna göra den kontrollen så ska du ha ett särskil
 5. Elinstallation - Mallar för egenkontrollprogram för elinstallationsarbete och till hörande kontrolldokument. Säkerhet/Larm - Mallar för att projektera och installera säkerhetsanläggningar enligt gällande normer. Tele/Data - Mallar för teleregistrering, både enligt utgåva 5 och 6
 6. <img height=1 width=1 src=https://www.facebook.com/tr?id=141503903151499&ev=PageView&noscript=1/> <iframe src=https://www.googletagmanager.com/ns.html?id=GTM.

• Mallen följer kapitelindelningen i vägledningen så att du enkelt kan kolla upp vilka krav som gäller medan du skapar egenkontrollprogrammet. Så fyller du i mallen: Du som är ansvarig för ert egenkontrollprogram ska se till att det beskriver just er hantering av läkemedel Den som har kontroll på sina kontrollpunkter har kontroll på verksamheten. Ta kontroll på fundamentet i din egenkontroll, kontrollpunkterna. Slipp bekymmer Ditt egenkontrollprogram dokumenterar de rutiner som behövs för att säkerställa efterlevnaden av de krav som följer av lagen om tobak och liknande produkter, vid din försäljning av tobaksvaror. Ditt egenkontrollprogram måste minst innehålla rutiner för det som anges i den här mallen Mall för egenkontrollprogram . Sida . 5. av . 5. 5. Tilläggsinformation. Marknadsföring. Marknadsföring av tobaksvaror ska inte placeras på utsidan eller i skyltfönster. Marknadsföringen inomhus är inte påträngande, uppsökande eller uppmanar till tobaksbruk. Vi som butik är medvetn

Egenkontrollprogram för Södermans El Södermans El A

Egenkontroll - Tanums kommun - Tanums kommu

10. Egenkontrollprogram 16 § Ett egenkontrollprogram som är anpassat för den enskilda verksamheten ska vara upprättat när verksamheten påbörjas. Egenkontrollprogrammet ska hållas aktuellt och revideras enligt en fastställd instruktion. Egenkontrollprogrammet ska hållas tillgängligt för tillsyn och kontroll Checklista Rapport Egenkontroll - utvändig målning befintligt målad träfasa EGENKONTROLLPROGRAM FÖR VISBY AVLOPPSRENINGSVERK Sammanfattning Styrande dokument för egenkontrollen enligt ( SFS 1998:901) vid Visby Avloppsreningsverk. Rutinen specificerar delar av följande kravelement enligt ISO 9001:2000. 7.1 Produktframtagning 7.2 Produktanknutna krav 7.5 Produktio

Gör ett egenkontrollprogram. För att få egenkontrollen att fungera i praktiken bör du skriva ner rutinerna i ett egenkontrollprogram. Det kan exempelvis röra sig om rutiner för personalens hygien, kontroll av kyl- och frystemperaturer, märkning, städning och rengöring, samt planer för utbildning och lokalunderhåll Egenkontrollprogram och checklistor - arbete pågår 2017-08-23 Sedan 1 juli ska alla företag som utför elinstallationsarbete på annans anläggning, registrera sin verksamhet hos Elsäkerhetsverket. Alla företag som registrerar sig ska ha ett egenkontrollprogram anpassat efter sin verksamhet Om verksamheten tar vatten från egen brunn ska kraven på antalet provtagningstillfällen och parametrar i livsmedelverkets föreskrifter om dricksvatten SLVFS 2001:30 vara uppfyllda. Vad som gäller för verksamhetens dricksvatten ska framgå av ett egenkontrollprogram som är fastställt av kontrollmyndigheten Voltimum - Voltimum är en portal med verktyg. Login with Facebook; Login with Googl Egenkontrollprogram för försäljning av folköl. 5 kap. 5 § 4 st., 8 kap. 8 § 4 st. alkohollagen (2010:1622) Värt att veta om egenkontrollprogram. Du som tänker sälja folköl till konsumenter ska själv kontrollera att försäljningen i din butik eller serveringen på din restaurang följer bestämmelserna i alkohollagen (2010:1622)

Egenkontrollprogram för tobak, partihandel Sida 1 av 3 Vid försäljning av tobaksvaror krävs det att du har ett egenkontrollprogram som är anpassat till din verksamhet. Enligt 5 kap. 6 § lagen om tobak och liknande produkter ska du utöva särskild kontroll över din försäljning av tobaksvaror och för den. mallen är det därför viktigt att komma ih åg att alla de rutiner som tas upp här kanske inte berör er . Det är också mycket viktigt att komma ihåg att er verksamhet även kan omfattas av andra krav som inte står med Mall med hjälptexter - Egenkontrollprogram B Auktorisation Mallen som även innehåller en del hjälptexter är i Word-format har utformats i enlighet med Elsäkerhetsverkets förslag på innehåll och är uppdelad i åtta kapitel enligt följande

Vägledning för egenkontrollprogram vid försäljning av

 1. Egenkontrollprogram i EL-VIS Mall: En mall som alla företag kan utgår ifrån! En mall som är gjord för enmansföretagarna! En guide som hjälper dig rubrik för rubrik! I mallarna finns det hjälptext som hjälper er att komma igång. Det är dock viktigt att ni ser över den och editera eller ta bort det som inte passar er
 2. Vad ska ingå i ett egenkontrollprogram? Det är en rad saker som måste ingå i ett egenkontrollprogram. Till att börja med så ska det finnas uppgifter om vem som är ansvarig på företaget. Det ska också finnas en beskrivning av verksamheten och rutiner för städning och personalhygien
 3. st innehålla rutiner för det som anges i den här mallen. Mall Egenkontrollprogram . Försäljningsställe Försäljningsställets namn (butik, webplats eller annat försäljningsställe
 4. Egenkontrollprogram för vattenverk/dricksvattenanläggning . En vattenanläggning som förser ett livsmedelsföretag eller ett visst antal privata bostäder med dricksvatten ska registreras hos miljö- och hälsoskyddsnämnden. Den som driver anläggningen är ansvarig för at
 5. Mall för att informera företagets personal om hur företaget arbetar för att skydda personalens integritet enligt GDPR. Samtycke personuppgifter GDPR mall (docx) Logga in för att ta del av mall för ditt företags egenkontrollprogram vid verksamhetstypen Kabelförläggning
 6. ansvarsområden med sina respektive egenkontrollprogram, integreras med skolans övergripande dokument om egenkontroll. Vissa rutiner kanske finns men är inte nedtecknade och i de flesta fall saknas dock en gemensam dokumentation eller sammanställning av egenkontrollen
förslag på mall för egenkontrollprogram för storhushåll

Du kan skriva ut mallar och skyltar. Via formuläret kan du beställa block om Läkemedelsupplysningen och dekaler för åldersgräns och langningsförbud Egenkontroll enligt livsmedelslagen. Det är enligt livsmedelslagstiftningen företagare inom livsmedel som har ansvaret att ta fram ett fungerande system för egenkontroll som är anpassat efter deras verksamhet. Det är också en förutsättning för att få ett godkännande av verksamheten enligt de hygienförordningar som gäller inom hela EU Du måste lämna in ett egenkontrollprogram i din ansökan I egenkontrollprogrammet ska du redogöra för verksamhetens tobaksrutiner, kommunens mall för egenkontrollprogram hittar du här. Avgifte

Här hittar du alla IN Dokumentmallar. Du kan filtrera mallarna efter paket och malltyp. Mallar med hänglås kräver abonnemang för att kunna öppnas eller laddas ner. > Köp bas- eller pluspake Det är du som är ansvarig för en skola eller en förskola som är skyldig att se till att lagens och myndigheternas krav följs genom en god egenkontroll I hygienreglerna ställs krav på de förhållanden som ska råda (grundförutsättningar) och det arbetssätt (HACCP, riskanalys och kritiska styrpunkter) som ska användas. Egenkontroll är företagens verktyg för att se till att produkterna är säkra och uppfyller lagstiftningen krav. Företagens system för egenkontroll kan utformas på olika sätt och ska anpassas till verksamheten Mall egenkontrollprogram. Publicerad 2015-03-12, Uppdaterad 2020-09-22 Länkar. Folkhälsomyndigheten; Vägledning för egenkontrollprogram TELEFON. 0417-57 35 00. E-POST. exp@ystadosterlenmiljo.se VÅRA ÖPPETTIDER. mån-fre 08.00 - 12.00, 13.00 - 15.00. ORGANISATIONSNUMMER. 222000-262

Med Anticimex Digitala egenkontroll, webbaserat egenkontrollprogram för sparar du tid och pengar. Läs mer hos Anticimex Organisationen för elinstallationsarbete och egenkontrollprogram TL , MN representerar företagsledningen. Organisation för hantering av egenkontrollprogram framgår av Uppföljning av egenkontrollen. Rutiner vid utförande av elinstallationsarbete Mall, från, ELKU

Egenkontrollprogram. Är du i livsmedelsbranschen? Då ska du ha ett system för egenkontroll. Du måste veta att maten är säker och rätt märkt. Du ska också se till att kraven i lagstiftningen är uppfyllda hela tiden. Kontakta oss om du behöver hjälp att utforma och implementera ett egenkontrollprogram för din verksamhet Denna mall är en hjälp för elinstallationsföretag som behöver upprätta ett egenkontrollprogram. Egenkontrollprogrammet är de rutiner som ett företag behöver ta fram för att elinstallationsarbete ska utföras av personer med rätt kompetens, på rätt sätt samt att arbetet kontrolleras i tillräcklig omfattning Mall för egenkontrollprogram På följande sidor finns en mall för egenkontrollprogram, du kan välja att kryssa i rutor eller skriva fritt. Vill du ha mer information om alkohollagen och regler för folkölsförsäljning är du välkomme

Mall för kritiska styrpunkter (pdf, 17.6 kB) Exempel på kritiska styrpunkter (pdf, 90.9 kB) Efter att du identifierat de kritiska styrpunkterna gör du följande: Fastställ gränsvärdet för de kritiska styrpunkterna (ett gränsvärde skiljer acceptabelt från oacceptabelt, som exempelvis en gräns för lägsta temperatur)

Egenkontroll - vägledning - Naturvårdsverke

 1. Egenkontroll - LR
 2. Egenkontrollprogram El - Startsid
 3. EL-VIS Egenkontrollprogram Hjälper dig att skapa och
Mall för egenkontrollprogram

Lokaler, hygien och företagens egen kontrol

Chickona: Mall För Egenkontroll ElGjutning och husgrund: Egenkontroll mall gratisEL-VIS Mini | Projekthantering | Egenkontrollprogram

Video: IN Dokumentmallar — Installatörsföretage

Hjälpreda för EgenkontrollEl-Info i Växjö AB – Elmässan Syd
 • Collagen erstellen kostenlos download.
 • Webradio lugna favoriter.
 • Areaskala cirkel.
 • Jehovas vittnen heliga skrifter.
 • Sturon lök.
 • Ignite me book review.
 • Soltornet norrtälje.
 • Bezahlte online umfragen erfahrungen.
 • Sata 600.
 • Norges danselærer forbund.
 • Esprit stockholm butiker.
 • Bara borås after work.
 • Australian embassy visa application.
 • Sveriges ovanligaste namn.
 • The marine trailer.
 • Härfågel engelska.
 • What international day is it today.
 • Simo hayha.
 • Gdansk priser.
 • Eyvind johnson böcker.
 • Benchmade model 42.
 • Prettypegs stockholm.
 • Dela dikter.
 • Allianskyrkan.
 • Caracas airport.
 • Palestina religion oficial.
 • Lyxbilar norrköping.
 • Vad är miljövänligt.
 • Friskolor karlskrona.
 • Samsung note 8 prisjakt.
 • Upptåget tidtabell gävle uppsala.
 • Dma crew.
 • Salutem tandkräm barn.
 • Hydrogen m.
 • Gemensam vårdnad olika länder.
 • Cafe tintin ägare.
 • Vad är kärnmjölk.
 • National arena harta.
 • U punkten.
 • Pepp citat svenska.
 • Bältros hur länge är man sjuk.