Home

Checklista för hantering av personuppgifter i skolor

Förslag till anvisningar Hantering av skyddade personuppgifter

Checklista för hantering av personuppgifter Denna checklista ska ses som ett generellt stöd för verksamheten att hantera personuppgifter på ett korrekt sätt. 1 Användningen beror på sammanhanget och alla punkter är inte nödvändigtvis relevanta vid alla frågor Varje skola ska ha skriftliga rutiner för hantering av skyddade personuppgifter. Fastställda regler och rutiner krävs för att säkerställa att inga skyddade personuppgifter behandlas på ett sådant sätt att det innebär ökade risker och svåra konsekvenser för den enskilde. Vilka personuppgifter som särskilt måste skyddas ka Allt fler får sina personuppgifter skyddade. Det ställer högre krav på skolor som får barn och elever med skyddade personuppgifter. Datainspektionen har en checklista för ansvariga på skolorna rutiner2 för hantering av skyddade personuppgifter inom skola och förskola för att förhindra att sekretesskyddad information röjs. Respektive chef ansvarar för att medarbetarna är informerade. 1 Enheterna får inte använda nya system eller t.ex. molntjänster utan godkännande av huvudmannen

Behandling av personuppgifter vid Arbetsmiljöverket Våld och hot inom omsorg och skola (checklista) (ADI 525), Kemiska arbetsmiljörisker Checklista Riskbedömning - för hantering av kemiskt ämne Maskiner Arktryckpress (offsetpress), checklista. Skolor och förskolor. För dig som är personuppgiftsbiträde. Datainspektionen inleder ett antal granskningar av registrerades rättigheter 2020-11-02. Viktigt för enskilda hur deras personuppgifter hanteras 2020-10-20 I dataskyddsförordningen finns ett antal grundläggande principer som kan sägas vara kärnan i förordningen. Principerna gäller för all personuppgiftsbehandling, och det är viktigt att du förstår och tillämpar dem Checklista för den personuppgiftsansvarige. Sammanfattningsvis bör ni som personuppgiftsansvariga: göra en risk- och sårbarhetsanalys avseende hanteringen av personuppgifter i e-post; kartlägga riskbilden för e-posthanteringen. Om risken bedöms som hög, kan ni behöva göra en konsekvensbedömnin

Hantering av oro och rädsla på arbetsplatsen Behandling av personuppgifter vid Arbetsmiljöverket Registerutdrag enligt dataskyddsförordningen Elektroniska leveranser Cookies Checklista för projekteringsansvar (ADI 583), broschyr Vem är ansvarig för att det upprättas tydliga riktlinjer för hantering av personuppgifter i skolan/förskolan och vem är skyldig att anmäla om uppgifter hanteras felaktigt? Svar Det är den personuppgiftsansvarige som är formellt utpekad som ytterst ansvarig för detta, men det praktiska arbetet att ta fram rutiner och riktlinjer delegeras oftast ut i organisationen Fråga: Efterforskning av anhörig i dödsboanmälningsärende.Hur förhåller vi oss till utlämnande av uppgift till 3 land då samtycke ej kan ges, då personen är avliden. Svar: Uppgifter om avlidna är inte personuppgifter. De kan dock utgöra personuppgifter för nu levande personer, till exempel anhöriga, såvitt beträffar känsligare uppgifter, bland annat ärftliga sjukdomar som. De appar som skolan har beslutat om, måste skolan ansvara för att det finns ett PuB-avtal för. Registerförteckning. Du måste göra en bedömning och klassning av informationen i alla appar som hanterar personuppgifter för att säkerställa att avtal och hantering av personuppgifter är ok

Överföring av personuppgifter till tredje land. I de fall personuppgifter förs över till länder utanför EU/EES sker det bara om berört land har en så kallad adekvat skyddsnivå, eller om överföringen omfattas av lämpliga skyddsåtgärder enligt Dataskyddsförordningen. Säkerhet för dina personuppgifter Det är viktigt att känna till dataskyddsförordningen och de riktlinjer, rutiner och beslut som fattas för att säkerställa hanteringen av personuppgifter. I maj 2018 skickades en grundläggande utbildning ut via e-post till barn- och utbildningsförvaltningens samtliga medarbetare

Rutiner för hantering av elever med skyddade personuppgifter Inledning Behovet av rutiner I Haninge finns idag ett ökande antal barn och elever med skyddade personuppgifter. Denna grupp lever ofta under pressade omständigheter och konsekvenserna av bristfällig hantering kan bli mycket allvarliga för den enskilde Checklista för skydd av dina personuppgifter Observera att vår checklista innehåller referenser till tidigare lagstiftning och inte till den nya dataskyddsförordningen GDPR. De grundläggande principerna för personuppgiftsbehandling enligt den tidigare lagstiftning som checklistan baserar sig på är fortfarande desamma Om skyddade personuppgifter om en enskild elev av misstag röjs ska ansvarig rektor omedelbart kontaktas och informeras. Rektor kontaktar därefter dataskyddsombudet för bedömning om anmälan behöver ske till Datainspektionen. Rektor övertar ansvaret och fortsatt hantering av situationen Skola Hemma - ett stöd för skolan under coronapandemin. Möjlighet till distansstudier inför skolstart. Det kommer att vara möjligt för gymnasieskolor att bedriva delar av undervisning på distans under hösten, om det är motiverat utifrån rekommendationer från Folkhälsomyndigheten rörande kollektivtrafiken

Checklista för säker APL. Säkerheten är a och o när man genomför APL och dessa frågor ska gå som en röd tråd genom hela APL-perioden. Att förebygga olyckor handlar till stor del om mental förberedelse. Dialog och löpande kontakter lägger grunden för att alla tar säkerheten på allvar Rättsliga grunder för att behandla personuppgifter i e-post. Ni måste göra samma bedömningar för behandlingen av personuppgifter i e-post som för behandlingen av personuppgifter i andra system. Det innebär bland annat att ni måste ha en rättslig grund som tillåter att ni behandlar personuppgifterna Dokumentera hur du har tänkt i din hantering av personuppgifter. Vill man förenkla dessa grundläggande principer lite till så kommer du rätt långt genom att bara följa de här tre punkterna: Samla inte in fler personuppgifter än nödvändigt och enbart för ett visst, i förväg bestämt ändamål From 1/12 2018 är rutin för hantering av behandlande madrasser förändrad. Omvårdnadsansvarig sjuksköterska förskriver behandlande madrass vid sårkategori 3-4. Trycksår - utredning, prevention och behandling. Behandlande madrasser. Förskrivning av behandlande madrass - Checklista för omvårdnadsansvarig sjukskötersk

Skyddade personuppgifter i skolan SVT Nyhete

 1. Prevents kostnadsfria checklistor och enkäter används vid skyddsrond och medarbetarundersökningar. De kan fyllas i digitalt, laddas ner eller användas som mall för nya checklistor. Finns för olika branscher och verksamheter
 2. Checklistan visar vad som är viktigt att tänka på och för alla de fyra stegen får du konkreta tips och exempel på frågor som du har nytta av i arbetet. Använd checklistan för att säkerställa att du uppfyller dina skyldigheter som utbildningsanordnare i det förebyggande arbetet med aktiva åtgärder
 3. Checklista för hantering av klienter med skyddad identitet Områdesansvarig rektor ansvarar för att hanteringen av personuppgifter sköts i enlighet med denna rutin. mentor. Dokumentet ska stämplas så att det framgår vilken skola som utfärdat betyget
 4. Checklista för bildhantering När du publicerar en bild behandlar du personuppgifter enligt GDPR (Dataskyddsförordningen). Rättsliga grunder vid bildpublicering För användning av bilder eller annat rörligt material finns tre tillämpliga rättsliga grunder
 5. En handlingsplan för krishantering ska göras gemensamt på arbetsplatsen och vara anpassad till verksamheten där. Mallar och exempel. På den här sidan finns mallar och exempel att utgå ifrån om man behöver stöd vid svåra händelser. Checklista Använd checklistan för att undersöka arbetsplatsens beredskap inför krissituationer

tiska situationer ska lösas. Se bilaga Checklista för hantering av skyd-dade personuppgifter inom samtliga skolformer i Strömsunds kom-mun. Denna lista är framtagen av Skolverket och ingår i skriften Unga med skyddade personuppgifter. Där kan man också läsa mer om hur vi hanterar elever med skyddade personuppgifter Checklista för hantering av personuppgifter För förtroendevalda inom Seko Tio punkter för ett mer GDPR-säkert arbetssätt. Undvik att skriva personuppgifter direkt i ett mejl eller brev, använd medlems­ nummer. Använd inte e­postlådan som arkiv - gallra löpande. Kryptera eller lösenordskydda bilagor som innehåller personuppgifter Omfattande frånvaro kan få svåra konsekvenser för elever, både på kort och lång sikt. Skolan ska motverka det genom att systematiskt främja närvaro. God lärmiljö, tidiga insatser, samarbete och individanpassning är några viktiga delar i det arbetet Använd denna checklista för att kontrollera hur väl ni uppfyller kraven för skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål gentemot skolan och utbildningen. Vi har gjort det enkelt för dig och delat upp arbetet i tre delar: Informationskrav; Skriftliga rutiner; Systematiskt kvalitetsarbet

Riktlinjer för hantering av skyddade personuppgifter i

bra kunskap och förutsättningar för hantering, tillagning och servering av specialkost. I förskolor/skolor som tillagar eller hanterar specialkost ska personalen ha en bra kommunikation med skolledning, elever och föräldrar. Det ska också finnas tydliga rutiner för hantering av Du som är utsatt för hot kan i vissa fall få skyddade personuppgifter. På den här sidan kan du läsa om vad sekretessmarkering och kvarskrivning innebär och om hur du ansöker Enhetliga rutiner underlättar hanteringen inom den offentliga förvaltningen och minskar risken för att skyddade personuppgifter oavsiktligt lämnas ut. Skatteverket har därför i samråd med andra myndigheter utarbetat följande allmänna information och vägledning för hantering av skyddade personuppgifter Vi skyddar dina personuppgifter Det är viktigt för oss på ICA att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför är vi öppna med hur vi samlar in, behandlar och delar med oss av den information som vi sparar om dig hos oss Lokaler, hygien och företagens egen kontroll Här finns information om regler för hur din lokal ska vara utformad och hur en god hygien kring livsmedel hålls samt hur ditt företags egen kontroll kan utformas

Checklistor - Arbetsmiljöverket - av

 1. st ska motsvara fordringen i standarden
 2. Användning av G Suite samt Microsoft Office 365. För skolor och kommuner som använder dessa molntjänster finns det ett antal regler att förhålla sig till. En kommun och skola bör redan ha en färdig policy vad man får göra i t.ex. Googles verktyg
 3. genomfört en granskning och tagit fram en Checklista för skolor: Skyddade personuppgifter i skolan (2012). Barn och ungdomar . Frågan om barn och ungdomar som på olika sätt drabbas av våld i nära relationer har uppmärksammats i flera olika sammanhang
 4. Skolan ska ha en handlingsplan om hot och våld. På skolan ska det finnas en handlingsplan med rutiner för hur ni bör agera i situationer där hot och våld kan förekomma. Påtala för din arbetsgivare att ni behöver en sådan handlingsplan om det inte redan finns en
 5. Godkännande av och bidrag till enskild pedagogisk omsorg- familjedaghem (pdf, 183.9 kB) Godkännande av och bidrag till fristående förskolor (pdf, 266.3 kB) Hantering av skyddade personuppgifter i förskola, grundskola, gymnasium och vuxenutbildning (pdf, 333.6 kB) Handlingsplan för barn med skyddad identitet, förskola (pdf, 432.2 kB
 6. All behandling av personuppgifter måste följa GDPR. Då gäller det att veta: Det finns säkert en att-göra-lista med en del saker kvar att bocka av men nu har ni troligtvis en ganska bra bild av er hantering av personuppgifter. Du är ansvarig för att behandla personuppgifter

Vägledningar - Datainspektionen - Datainspektione

Checklista för din introduktion som vikarie inom socialförvaltningen Här har vi samlat allt som ingår i din introduktion som timvikarie. Hör av dig till din enhetschef om det är något du inte har fått Den här informationen och checklistan har tagits fram för att fungera som ett stöd för dig som ansvarar för eller förvaltar ett system i kommunkoncernens verksamhet. När dataskyddsförordningen börjar gälla den 25 maj i år behöver vi ha koll på hur det ser ut med våra befintliga system och hantering av personuppgifter. Meningen är at

Egenkontroll för förskola, skola och fritidshem. En fungerande egenkontroll gör att du tydligt kan redovisa hur du säkerställer att lokalerna är bra, att verksamheten tar hänsyn till både hälsa och miljö och hur riskfaktorer kan elimineras Checklista för verksamhetens arbete med kontinuitetshantering; Vägledning för hantering av reservkraftprocessen; När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser

Här är en checklista för att påbörja ditt GDPR-arbete på ett mindre företag. Var har du får syfte med behandlingen? Det viktigaste att tänka på när du samlar in, behandlar, sparar eller sprider en personuppgift är att du har ett syfte med det. Har du klart för dig vad syftet är så minskar riskerna att göra fel Riktlinjer för hantering av personuppgifter. För att vi ska kunna ge dig den informationen du efterfrågar eller ge återkoppling på din ansökan, behöver vi behandla dina personuppgifter - som till exempel ditt namn, din e-postadress och ditt telefonnummer. När du gör en intresseanmälan behöver vi ditt samtycke, men du väljer själv. Vägledning för hantering av personuppgifter inom skola och förskola / Postad av Olle Ebbinghaus / Kommentarer 0. Datainspektionen ger ut vägledning och råd för skolor och förskolor, både inom privat och offentlig verksamhet, samt till dig som är förälder

Dataskyddsförordningens (GDPRs) grundläggande principer

 1. Rutin för registrering av barn/elev När barn/elever registreras i ProCapita ska de registreras som Skyddad (förnamn) Identitet (efternamn) xxxxxx-xxxx (personnummer). Områdesansvarig rektor ansvarar för att hanteringen av personuppgifter sköts i enlighet med denna rutin. Betygsdokumen
 2. Rektor ansvarar för att åtgärdsplanen skapas och för att återkoppla till eleverna. Trygghetsvandringar i skolan utgör en viktig del i trygghetsarbetet i Borås Stad. Checklista trygghetsvandring; Checklista uppföljning; Önskar du hjälp med att fylla i checklistorna, ber vi dig kontakta angiven kontaktperson nedan för personlig service
 3. imeringsprincipen och innebär helt enkelt att vi kommer att behöva tänka på och bli betydligt mer restriktiva när det gäller användning av personuppgifter i e-post

Säkerhet för personuppgifter i e-post - Datainspektione

Som stöd i arbetet med att utforma en datahanteringsplan kan du använda SND:s checklista. Checklistan kan hjälpa till att identifiera vilka olika delar av datahantering som är relevanta för ett specifikt forskningsprojekt, och är särskilt anpassad till de förhållanden och regelverk som är aktuella för forskare i Sverige Hantering av gasol omfattas även av krav i olika föreskrifter som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) ger ut. Den som hanterar gasol är skyldig att känna till vilka krav som gäller samt att se till att hanteringen lever upp till kraven

Checklista för projekteringsansvar (ADI 583 - av

För att kunna utföra nämndernas uppdrag och göra ett effektivt arbete krävs självfallet hantering av personuppgifter. Det finns även rutiner för hantering av personuppgifter, Du kan läsa mer om hur skolorna hanterar personuppgifter längre ned på sidan Reglering av hur personuppgifter skall hanteras för utförande av arbetet enligt ovan sker i samband med avtalstecknande om skolfotografering. Då tecknas ett personuppgiftsbiträdesavtal som reglerar hur skolfotoleverantören, på uppdrag av skolan, skall hantera elevernas och skolpersonalens personuppgifter i samband med fotograferingen

Frågor och svar dataskyddsförordningen för skolan - SK

Behandla personuppgifter , frågor och svar - SK

Den modell för arbetsförmågeprövning som finns i socialförsäkringsbalken, den så kallade rehabiliteringskedjan, består av tre steg. Checklistan innehåller en översikt över vad som händer i de olika stegen Hantering av personuppgifter vid examensarbete. Den europeiska dataskyddsförordningen (GDPR) ställer hårda krav på att allt arbete med personuppgifter utförs korrekt. Om du som student tänker använda personuppgifter för ditt examensarbete finns det därför en hel del att tänka på Ale kommun har beslutat att använda Microsoft Office 365 för hantering av den information som genereras namn, klass, skola och liknande. IT-stödet kommer inte att användas för dokumentation om elevernas Särskilda regler gäller för överföring av personuppgifter till ett land utanför EU-/EES -området. O Behandling av personuppgifter tas upp i Europakonventionen under de artiklar som handlar om var och ens fri- och rättigheter och skydd för privatlivet. I grunden är GDPR en god idé. Det skickar en signal till dig som arbetsgivare att frågan är viktig och behöver uppmärksammas i din organisation Checklista för att förenkla inköp av truck- och maskinutbildning. TYA har tagit fram en checklista till våra anslutna företag som ska köpa in utbildning för truck- och maskinförare. Listan syftar till att förtydliga vad du behöver tänka på för att uppfylla både lagstiftnings- och avtalskrav

Checklista för att GDPR-säkra en app - Pedagogverksta

 1. Stäm av vilka handlingar som behövs för ditt rivningslov. Stäng meddelande På Danderyd.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats
 2. Inom projektet för Nordens barn - Fokus på barn i fosterhem har man tagit fram en checklista för att underlätta hälsoundersökningar av fosterbarn. Barn som bor i fosterhem lider av större ohälsa i större utsträckning än andra och checklistan är ämnad att bidra till en förbättrad livskvalité för dem
 3. Legimus är Myndigheten för tillgängliga mediers bibliotek. Här kan du söka våra talböcker, punktskriftsböcker, e-textböcker och andra media. Du kan ladda ner talböcker direkt eller beställa böcker. Du kan också läsa artiklar och ta del av våra boktips
 4. Det är bra om vårdnadshavaren följer med till biblioteket och är med under introduktion och registrering för att själv veta vad som gäller för talböcker och hur nedladdningen går till. Om vårdnadshavare inte kan närvara vid registreringen går det att skriva ut avtalet och skicka hem
 5. Dataskydd och hantering av personuppgifter inom Solidaritetshuset Ekonomisk förening styrs av EU:s nya dataskyddsförordning, GDPR (General Data Protection Regulation), som träder i kraft 25 maj 2018. För att Solidaritetshuset Ekonomisk förening (nedan Solidaritetshuset) inte ska bryta mot förordningen har följande riktlinjer beträffande dokumentation, rutiner, information och säkerhet.

Ny checklista ska förbättra hanteringen av skyddade personuppgifter By SocialNatet-Arkiv on 2012-12-20 No Comments / 358 views Datainspektionen publicerar nu en checklista för vad skolor ska tänka på när de hanterar skyddade personuppgifter I den här checklistan finns ett antal frågor som du kan fundera över och checka av när du gör din egenkontroll. Frågorna hjälper dig att komma in i tänket och förstå vad egenkontroll handlar om Stäm av vilka handlingar som behövs för att installera en eldstad/rökkanal. Stäng meddelande På Danderyd.se använder vi cookies för besöksstatistik och för vissa funktioner i syfte att förbättra och förenkla användarupplevelsen av vår webbplats Elsäkerhetsverket arbetar för hög elsäkerhet och för att elektriska utrustningar inte ska störa varandra. Vår vision är trygg och störningsfri el

Behandling av personuppgifter i skolan Helsingborg

Checklista för brandskydd hemma. Alla som bor i en bostad är ansvariga för brandskyddet hemma. Därför är det viktigt att alla som delar hem känner till svaren på nedanstående frågor. Ta en gemensam stund och gå igenom er bostad utifrån frågorna nedan Checklista för tomtköp. Behöver du ha nära till skolor, affärer och andra kommunikationer? Tomtens läge avgör allt. Ta också kontakt med kommunen för att se hur omgivningen är planerad i framtiden så att de inte ska dra vägar förbi ditt nybyggda hus. Hantering av personuppgifter. Checklista för bygglov; registrering och lagring av personuppgifter. För att en behandling av personuppgifter ska vara tillåten krävs att behandlingen uppfyller ett antal principer, Du är även välkommen att kontakta dataskyddsombuden om du har frågor som rör hanteringen av personuppgifter i Botkyrka kommun Rutin för hantering av skyddade personuppgifter Du som vårdnadshavare/elev kan förvänta dig av oss på skolan att: Vi möter elever med hänsyn, tydlighet och respekt. Vi förmedlar kunskap och strävar efter att alla elever ska nå de mål som finns i läroplanen

Hantera personuppgifter (GDPR) Varbergs kommu

personuppgifter är en samlingsrubrik som Skatteverket använder för de olika skyddsåtgärderna sekretessmarkering, kvarskrivning och fingerade personuppgifter inom folkbokföringen. Denna rutin syftar till att underlätta hanteringen av personer som har någon form av skyddade personuppgifter Att arbeta systematiskt med säkerhetsarbete i skolan kan låta avancerat. I grund och botten handlar det om att ta reda på hur skaderiskerna ser ut, åtgärda dem och följa upp att åtgärderna fungerar så som det var tänkt. Om och om igen. Säkerhetsarbete blir aldrig färdigt utan det måste pågå hela tiden Integritetspolicy för hantering av personuppgifter på Ahlafors Fria Skola. På Ahlafors Fria Skola arbetar vi enligt de regler och lagar som gäller enligt GDPR (General Data Protection Regulation) och vi uppfyller de krav som finns kring behandling av personuppgifter. Det betyder att vi hanterar personuppgifter med hänsyn taget till samtycke Hantering av skyddsvärda data som exempelvis innehåller personuppgifter, information om arkeologiskt eller biologiskt känsliga lokaler, data om militära skyddsobjekt, med mera. Behöver du planera för hur dessa ska hanteras så att de inte hamnar i fel händer? Finns det data som omfattas av upphovsrätt och hur ska de i så fall hanteras

Checklista för skydd av dina personuppgifter

Video: Barn och elever - AcadeMedia medarbetarweb

Kommunens ansvar för förskola och skola vid epidemi eller

Grundregel: Hantering av personuppgifter ska främst ske i system, inte i e-post. Hantering av personuppgifter i e-post räknas också som behandling av personuppgifter och samma krav gäller som för alla andra behandlingar. Ett e-postmeddelandet med personuppgifter får inte ligga kvar i inkorgen eller i skickat-mappen hur lång tid som helst Det kan även i undantagsfall vara omotiverat att personen måste flytta för att tillgodose behovet av skydd. Dessa fall kan bl.a. gälla för en person som bott mycket kort tid på en adress så att den inte har hunnit få spridning eller för personer som redan tidigare har hanterat sina personuppgifter med mycket stor försiktighet

Handbok och checklista TY

Antalet enkäter som delats ut (för att vi ska veta svarsfrekvensen). Önskemål om eventuell indelning. Du får gärna kontakta oss om du är osäker på om eller hur enkäterna ska delas in. Små grupper ger ett osäkert resultat och grupper på 5 personer eller mindre bedöms inte enskilt utan endast i totalmaterialet Här kan du använda dig av tillgängliga e-tjänster eller ladda ner blanketter och dokument. Anmälnings- eller ansökningsblanketter skickar du till Räddningstjänsten Skåne Nordväst, Tistelgatan 6, 253 75 Helsingborg För dig som har barn i skola & förskola eller själv går en utbildning. Inloggning till e-tjänst för hantering av plats i förskola och fritidshem Skolan återgår till ordinarie undervisning på plats då merparten av personalen är frisk och åter i tjänst från och med nästa vecka, v 42

Att anlita bra hantverkare kan vara svårt. Du behöver kolla upp en hel del för att det ska bli smidigt och rätt. Vi har checklistan med tips du kan följa För att göra en utredning krävs remiss från psykolog eller elevhälsa. Som förälder kan du ta kontakt med elevhälsan på ditt barns skola. Vi tar emot remisser med frågeställning dyslexi från och med vårterminen skolår 2 Checklista för restaurang och café Livsmedelsverket har gett nya direktiv till restauranger och caféer för att hindra smittspridning av coronaviruset. Bland annat innebär reglerna att verksamheten själv ska ta fram rutiner och göra riskbedömningar Checklista för återgång i arbete. Created with Sketch. Landsorganisationen i Sverige. Sök på LO.s Inventera samtycke och hantering av kandidatdata I och med GDPR, en ny lag som ersätter Personuppgiftslagen, blir det strängare krav på hur persondata samlas in och hanteras. För dig som jobbar med rekrytering gäller det att få samtycke från de arbetssökande att samla in, lagra och hantera deras personuppgifter

Hantering av skyddade personuppgifter. Enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2014:4 ska socialnämnden fastställa rutiner för hur skyddade personuppgifter ska hanteras. Det är viktigt att det finns ett säkerhetstänkande i exempelvis hanteringen av handlingar så att inte sekretessbelagda uppgifter kommer ut Mall - GDPR och inventering av personuppgifter. Inventera samtycke och hantering av kandidatdata. Inför GDPR behöver alla rekryterande företag ha koll på hur de hanterar kandidatdata. För att kunna genomföra GDPR-säkra rekryteringar är det ett bra utgångsläge att börja med att kartlägga hur det ser ut i dagsläget Välkommen till Skanörs skola. Skanörs förskola, Skanörsgården och Skanörs skola bildar tillsammans Skanörs rektorsområde. En verksamhet som sträcker sig från ett års ålder upp till 16 år. Klicka in för att läsa mer om våra verksamheter. Verksamhete Personuppgiftsansvarig. Förbundet är enligt Europaparlamentets och Europarådets förordning 2016/679 GDPR (General Data Protection Regulation) personuppgiftsansvarig för hanteringen av alla personuppgifter som lämnas i din medlemsansökan och av dig gjorda ändringar

Registreringsnumret på en bil är en personuppgift om det går att knyta till en person, medan registreringsnumret på en firmabil som används av flera anställda, inte är en personuppgift. I vissa fall räknas även olika slags elektroniska identiteter, som exempelvis ip-nummer, som personuppgifter om de kan kopplas till en viss person Hantering av personuppgifter. Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Utbildningsnämnden ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär.. Vi samlar in uppgifterna för att kunna hantera anmälan om kränkande behandling, diskriminering och trakasserier Checklista för miljöbevis - certifierad verksamhet. Checklista med utvecklingskriterier. Har ni fått bidrag flera år i rad ska ni från och med 2017, förutom att fylla i någon av ovanstående checklistor, välja ett utvecklingskriterium för att fortsätta förbättra ert miljöarbete. Checklistan med miljöbevisets utvecklingskriterie Vill du göra åtgärder i nyckelbiotopen måste du anmäla åtgärden för samråd med Skogsstyrelsen. Det gäller oavsett om området är en registrerad nyckelbiotop eller ej. En del nyckelbiotoper mår bra av vissa åtgärder, medan andra inte gör det. I samrådet med Skogsstyrelsen får du reda på vad som är bäst för just din nyckelbiotop

 • Vad är suffix.
 • Sy upp gardiner online.
 • Skandinavische kinderzimmer accessoires.
 • Traillöpning tips.
 • Eventlocation braunschweig.
 • Hoffmaestro spelningar 2018.
 • Avsökningsrutiner.
 • Back to the future car.
 • Onno pols meppel opgelicht.
 • Woods avfuktare reparation.
 • Uppdaterade.
 • Wonder woman imdb.
 • Msn nyheter video.
 • Kateterpåse.
 • Gasinstallatör malmö.
 • Kärnkraftsolycka.
 • Spansk flod 4 bokstäver.
 • Ls 17 nacht überspringen.
 • Randstad volvo montör göteborg.
 • Best restaurants in munich.
 • Nya lägenheter rimbo.
 • Vätska i örat tinnitus.
 • Maxvikt bagage sas.
 • Konkret.
 • Unicef ball manchester.
 • Draktränaren tandlöse gosedjur.
 • Favorite monster drink.
 • Mazda cx 7 bagageutrymme.
 • Brockenbahn preise 2018.
 • Kinderwagen verkaufen gebraucht.
 • Poldark trailer.
 • Rome sulla marius.
 • Amerikanische trucks innenraum.
 • Grov misshandel straff.
 • Långfärdsskridskor norrtälje.
 • Bokhållare i skåne.
 • Franska hörförståelse steg 4.
 • Skönhetssalong nyköping.
 • En trappa upp bromma.
 • Rucksack etymology.
 • Förvaringsfickor vägg.