Home

Kontrollplan exempel småhus

Instruktioner för att använda mallen för kontrollplan enligt PBL Mallen är utformad för att kunna användas för normala villa- och fritidshusbyggen. Kontrollplanen ska anpassas efter det aktuella projektet. Det kan betyda att det behövs fler eller färre kontrollpunkter än som anges i mallen Våra förslag på kontrollplaner är exempel på enkla kontrollplaner utan kontrollansvarig. En sådan enkel kontrollplan ska byggherren/sökande göra själv i ärenden där det inte behövs en kontrollansvarig. Om du inte vill använda dokumentmallarna kan du lämna förslag på en egen kontrollplan, men i mallarna framgår det vilka uppgifter en kontrollplan bör innehålla

Kontrollplanen kan användas vid: Mindre tillbyggnad, garage/carport och andra komplementbyggnader samt takkupa, uterum, altan och balkongprojekt på småhus. Så här fyller du i din kontrollplan: 1 KONTROLLPLAN - EXEMPEL! FASTIGHETSBET. : Gärdet 1:1 Exempel på underlag: - § i BBR (Boverkets byggregler. Finns på boverkets hemsida) Som kontrollant anges: - Arkitekt-, konstruktions-, värme-, ventilation- eller sanitetsritning B - Byggherren (ange ritningens namn eller datum) 1,2,3 etc. Exempel på kontrollplan enligt plan- och bygglagen Exemplet avser: KOMPLEMENTBYGGNAD Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras. Kontroller som ska utföra

Kontrollplan enligt plan- och bygglagen Grundinformation om projektet Projektet avser Fastighetsbeteckning Byggherre (ansvarig för att kontrollplanen följs) Kontrollplan upprättad av Datum Projektbeskrivning Här beskriver du kort hur projektet kommer att utföras Här finns exempel på kontrollplaner för olika typer av ärenden. Du får gärna utgå från dessa exempel. Lägg till eller ta bort kontrollpunkter så det passar för just ditt ärende Exempel på kontrollplaner: Kontrollplan - enkla ärenden utan kontrollansvarig (pdf, 54 kB) Kontrollplan - för nybyggnad av småhus (pdf, 86 kB) Övriga handlingar. Beroende på ärendets art krävs olika handlingar. Exempel på handlingar som kan behöva redovisas utöver ovanstående

Exempel på kontrollplan för mindre tillbyggnad av en-tvåbostadshus. Förutom uppgifter om vem som gör kontrollen, mot vad kontrollen görs, på vilket sätt kontrollen utförs och resultat av kontrollen, ska du uppge i kontrollplanen hur projrktet ska gå till och vad som ska kontrolleras i det aktuella projektet Det är bra att titta på flera kontrollplaner för att se vilken som passar bäst för ditt ändamål. Ibland kan det behövas kontrollpunkter från flera av exemplen, till exempel om en byggnad ska rivas innan en tillbyggnad byggs. Rekommenderad läsning: Bygg- & kontrollteknik för småhus, Byggutbildarna m.fl., (senaste utgåva april 2012 Exempel nedan hur kontrollplanen ser ut. Denna kontrollplan för småhus.xlsx (63 kB) Kontrollplan PBL 10 kap. 6-8 §§, PBF 7 kap. 1.

Mallar för enkel kontrollplan - Göteborgs Sta

Bygg- och kontrollteknik för småhus. Många, om inte de flesta, som köper en tomt och bygger ett hus, är vanliga människor utan byggbakgrund eller särskilt stor erfarenhet av att bygga några större projekt Antalet av kontrollpunkter i exemplet är satta med antagandet att det är en kontrollplan för en normal villa. I förarbetena, proposition 2009/10:170, till PBL skriver man att 20-30 kontrollpunkter kan vara lämpligt för ett småhus och om man begränsar kontrollpunkterna till de viktigaste momenten ökar sannolikheten för at

Kontrollplan Fasadändring

Exempel på kontrollplan enligt plan- och bygglage

Ett småhus är en byggnad med en eller två bostäder. Friliggande villor, radhus, kedjehus och parhus räknas alla som småhus liksom en byggnad på ofri grund om den är inrättad för boende. Ett småhus på ofri grund, till exempel en kolonistuga, ska i fastighetstaxeringen ses som en fastighet trots att det är lös egendom KONTROLLPLAN - EXEMPEL! FASTIGHETSBETECKNING: Exempel på underlag: - § i BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida) Som kontrollant anges: - Arkitekt-, konstruktions-, värme-, ventilation- eller sanitetsritning B - Byggherren (ange ritningens namn eller datum) 1,2,3. Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder som kräver lov eller anmälan. Byggherren är ansvarig för att en kontrollplan upprättas och följs och i de fall kontrollansvarig krävs ska denne biträda byggherren med detta. För merparten av alla bygg-, rivnings- och markåtgärder ska det finnas en kontrollplan. Denna ska fungera som ett kravställande.

Dokumentation är en viktig del av det systematiska brandskyddsarbetet. Eftersom det finns många aspekter som ska inkluderas och det kan vara svårt att komma igång kan du ta hjälp av dessa mallar och exempel för att få inspiration. Det är ju onödigt att uppfinna hjulet flera gånger.. kontrollplan för enklare byggnader. enligt 10 kap 6 § plan- och bygglagen . Kontrollplanen upprättas i minst två ex, varav byggnadsnämnden erhåller ett ex Mallarna är exempel på hur en enkel kontrollplan kan se ut för olika typer av åtgärder. Eftersom en kontrollplan ska utformas efter projektets förutsättningar så innebär det att du kan behöva lägga till egna kontrollpunkter eller ta bort kontrollpunkter som inte är aktuella för just din åtgärd Du måste alltid skicka in en kontrollplan för åtgärder som kräver bygglov eller anmälan. Kontrollplanen beskriver vilka kontroller som ska utföras i ett byggprojekt. Den behövs för att det som du förändrar, tar bort eller bygger till ska vara säkert och följa samhällets krav på byggnader

Exempelkontrollplan för fasadändring fönster. Mallförslag till exempelplan. Tips och råd. Om du är osäker på hur kontrollplanen upprättas kan du ofta få hjälp av den anlitade arkitekten, konstruktören eller leverantören av exempelvis balkonginglasningen eller braskaminen Exempel kontrollplan skylt; Exempel kontrollplan byte takmaterial, takpannor; Kontrollplan, befintlig rökkanal.docx; Kontrollplan, Ny rökkanal.docx; Kontakta oss. Skövde kommun Fredsgatan 4 541 83 Skövde Kontaktcenter: 0500-49 80 00 Felanmälan dygnet runt: 0500 - 49 97 0 Var i kontakt med kommunen idag som meddelar att jag måste ha en kontrollplan bifogad till bygganmälan. Lite löjligt tycker jag men så är tydligen fallet. De skickar över ett exempel på hur en sådan kan se ut, men det exemplet är över huvud taget inte relevant för mig Förslag till kontrollplan - för enkla ärenden utan kontrollansvarig (småhus) Fastighetsbeteckning: Upprättad datum: Signaturförteckning: Företag: För- och efternamn. Signatur: Byggherre/sökande. BH Entreprenör - Bygg. E Projektör/konstruktör. P Kontrollen avser: Kontrollant: (BH, E eller P) Kontrollmetod: Kontroll mot: Allmän. Frågor om detta förslag till kontrollplan kan ställas till: Kontaktcenter i Sollentuna kommun. Tfn 08-579 210 00. kontaktcenter@sollentuna.se _____ Se även. Rekommenderad skrift: Bygg- & kontrollteknik för småhus, Byggutbildarna m.fl., (senaste utgåva april 2012

EXEMPEL KONTROLLPLAN ENLIGT BBR

Exempel på punkter i en brandskyddsbeskrivning. Nedan följer några exempel på huvudområden i en brandskyddsbeskrivning. (För småhus krävs endast några av dessa punkter normalt) Översiktlig beskrivning; Dimensionering, placering, märkning av utrymningsvägar i förhållande till antalet människor i lokalerna och lokalernas storlek Du hittar förslag på hur en kontrollplan för enkla åtgärder kan se ut under rubriken Exempel på kontrollplaner längst ner på den här sidan. Nedladdningsbara exempel. Bygglovsenheten har tagit fram sju exempel på kontrollplaner för små och enkla åtgärder där kontrollansvarig inte behövs: installation av braskamin i småhus Exempel på kontrollplan - VA. Lämna synpunkt på sida Skriv ditt meddelande här. Skriv din e-postadress här. Bo och bygga Söka bostad Avfall och återvinning Bygglov och andra lov Bygglovsprocessen steg för steg Checklistor och kontrollplaner mm.. För mindre ärenden kan byggherren vara kontrollansvarig. Om du inte gör en egen kontrollplan kan du använda blanketten Förslag till kontrollplan. Om man vill kontrollera möjligheterna att bygga på till exempel en obebyggd tomt eller inför avstyckning kan man ansöka om förhandsbesked. Bifoga plan- och fasadritningar, situationsplan/karta

Exempel på kontrollplaner - Region Gotlan

FÖRSLAG TILL KONTROLLPLAN ENLIGT PBL

Bygglovshandlingar - Tierp

Mallarna är exempel på hur en enkel kontrollplan kan se ut. En kontrollplan ska utformas efter projektets förutsättningar. Det innebär att du till exempel kan behöva lägga till egna kontrollpunkter Exempel på kontrollplaner. En kontrollplan beskriver den kontroll en byggherre ska utföra i ett byggprojekt för att uppfylla bestämmelserna i plan- och bygglagen. För att få beslut om startbesked behöver du skicka in ett förslag till kontrollplan som godkänns av handläggaren

Som hjälp till dig som ska göra en enkel kontrollplan finns exempel på hur en sådan kontrollplan kan se ut i ett enkelt ärende och exempel på kontrollpunkter som kan förekomma. Förslag på kontrollplaner för enkla ärenden. Våra förslag på kontrollplaner är exempel på enkla kontrollplaner utan kontrollansvarig Att vår kurs om Kontrollplan enligt PBL har blivit så populär tyder troligen på att det finns många oklarheter kring vad plan- och bygglagen faktiskt kräver av en kontrollplan. Boverket har precis kommit ut med ny vägledning om kontrollplan och kontrollansvarigas roll KONTROLLPLAN - EXEMPEL, inglasat uterum DATUM: Enligt plan- och bygglagen UPPRÄTTAD AV: (Ange namn och befattning/roll) KONTROLLEN AVSER KONTROLLANT KONTROLLMETOD UNDERLAG/ KONTROLL MOT RESULTAT/DATUM ANMÄRKNING OCH ÅTGÄRD Överensstämmer med beviljat bygglov . B

Här är ett exempel på hur en kontrollplan kan se ut: Det här är en väldigt enkel kontrollplan, som absolut inte behöver vara mer komplicerad. Här är det en kommun som begärt in en kontrollplan på en omfärgning av en fasad. Man bygger upp alla kontrollplaner enligt följande princip Enkel kontrollplan enligt 10 kap. 6 - 8 §§ Plan- och bygglagen (2010:900) Fasadändring Sida 1 . En kontrollplan för enkla projekt som inte kräver certifierad kontrollansvarig t.ex. rivnings-, mark- och bygglovpliktiga åtgärder av enkel art samt anmälningspliktiga åtgärder Exempel på mall för kontrollplan från Stockholms stad. Detta händer under ett tekniskt samråd. När kommunen har gett dig bygglov är det dags för tekniskt samråd. Det är byggnadsnämnden som kallar berörda parter till det samrådet för att diskutera tekniska frågor i samband med bygget

Exempelhandlingar - Enköpings kommu

Beslut om kontrollplan fattas av handläggaren i samband med det tekniska samrådet, eller i samband med bygglovbeslutet för enkla åtgärder. Exempel på kontrollplaner. Mall för kontrollplan. Kontrollplan för attefallshus. Kontrollplan för eldstad. Kontrollplan för garage/carport. Kontrollplan för inglasat uterum/alta ENKEL KONTROLLPLAN. UTERUM. Gällande byggregler enligt startbesked. Förkortningar. BBR = Boverkets byggregler som du hittar om du söker på BBR under boverkets författarsamling på deras hemsida EKS = Europeisk konstruktionsstandard AMA = Allmän material- och arbetsbeskrivning (Svensk Byggtjänst Kontrollplan för små och enkla ärenden Ankomststämpel Byggherre (Sökande) Fastighet Namn/Företag Fastighetsbeteckning Ärende Typ av byggnad/ anläggning Kort beskrivning av projektet Kontrollpunkter Enligt plan- och bygglagen 10 kap. 6 § skall byggherren se till att det finns en plan för kontrollen av en byggåtgärd (kontrollplan) KONTROLLPLAN - EXEMPEL! Enligt Plan- och bygglagen. Kontrollplanen upprättad datum: 2012-01-01. Upprättad av: Linda Andersson. Adress. Vägen 10, 751 00 Västerås. Fastighetsadress som åtgärden avser (om annan än ovan) Reviderad datum: ENTREPRENÖR eller PROJEKTÖR (1) Företag. Grävaren AB. ENTREPRENÖR eller PROJEKTÖR (2) Företag. En kontrollplan behövs i alla ärende som berör bygglov, marklov, rivningslov samt anmälan av ej bygglovspliktig åtgärd. Av kontrollplanen ska det framgå vad som ska kontrolleras, mot vad det ska kontrolleras, och vem som ska kontrollera. Längre ner på sidan hittar du exempel på hur en kontrollplan kan se ut

Kontrollplan för mindre åtgärder - Sollentuna kommu

kontrollplan måste Boverkets byggregler beaktas som: Att åtgärden följer erhållet bygglov, Att byggfukt torkas ut innan det byggs, Brandavskiljning från intill- och ovanliggande brandceller. Kontrollplanen kan användas vid mindre tillbyggnad, garage/carport och andra komplementbyggnader samt takkupa Förslag till kontrollplan - Komplementbyggnad Sida 2 (2) BYGGLOVSENHETEN SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN TUNA TORG 2, 186 86 VALLENTUNA VALLENTUNA KOMMUN Fuktsäkerhe Exempel: indelning av småhus och komplementhus i värderingsenheter. I tabellen visas exempel på hur småhus och komplementbyggnader delas in i värderingsenheter. Följande förutsättningar gäller: A = småhus värt minst 50 000 kr. B = småhus värt under 50 000 kr. K = komplementhu Kontrollplan för skylt, ljusanordning och vepor enligt plan- och bygglagen BYGGHERRE (beställare) Namn/företag Person-/organisationsnummer Adress Postadress Telefon (även riktnummer) E-post FASTIGHET Fastighetsbeteckning Fastighetsadress Projektbeskrivning (kort beskrivning av projektet i text Det slutgiltiga förslaget till kontrollplan skickas hem till dig med e-post efter vår granskning - senast 48h efter beställning. Du kan även få kontrollplanen skickad med vanlig post. Du kan sedan direkt bifoga din kontrollplan till din ansökan och skicka in till kommunen. På Kontrollplan Direkt har vi givetvis också nöjd-kundgaranti

Kontrollplan :: Kontrollansvarig Adolfsson Gilli

Jättebussigt, Min tillbyggnad blir 39m2, samma som ditt och jag tänkte söka såsom Tillbyggnad av fritidshus fast komunen har det listat som, jag tror, småhus, jag använder det bara på sommrarna i allafall. Jag har tittat på kommunens exempel och vet interiktigt vilka intyg, beräkingar etc som de förväntar sig att jag skall presentera Kontrollplan rivning. Tillsammans med ansökan/anmälan rivning ska en kontrollplan för rivning skickas in. Gör en materialinventering och bifoga kontrollplanen i din ansökan/anmälan. Tänk på att kontrollplanen måste innehålla uppgifter om vilka byggprodukter som kan återanvändas och hur dessa ska tas om hand

Boken Bygg- och kontrollteknik för småhus

 1. Exempel på ritning (pdf, 96.5 kB) Det behövs dock ingen KA för en liten tillbyggnad av ett småhus (< 15 m2) eller för ett skärmtak, garage, uthus eller dyligt. Kontrollplan I alla ärende skall en kontrollplan finnas
 2. Kontrollplan krävs alltid: Ett förslag till kontrollplan ska alltid lämnas in i sam-band med ansökan om lov eller anmälan. Du kan lämna in ett eget förslag till kontrollplan eller använda bifogad blankett. Inventering avseende farligt avfall i byggnad . Inventering avseende farligt avfall ska utföras inför alla rivningsarbeten
 3. 2 KONTROLLPLAN enligt Plan- och Bygglagen Garage/Carport Denna sida fylls i efter meddelat lov/startbesked och skickas in till stadsbyggnadsförvaltningen vid slutanmälan Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts samt att åtgärden är slutförd enlig
 4. Ett attefallshus kan användas som ett komplementbostadshus eller komplementbyggnad och blev verklighet 2 juli 2014. Attefallshuset, och de nya attefallsreglerna har gjort att det är tillåtet att bygga ett komplementbostadshus upp till 30 kvm helt utan bygglov som kan användas som permanentbostad. Attefallshuset kan byggas på t.ex. prickmark och utan grannars medgivande, men måste.
 5. dre tillbyggnader på villor och installation av braska
 6. En kontrollplan är en särskild upprättad handling som krävs vid anmälningspliktiga byggåtgärder. det kan till exempel vara kontroll över en konstruktions bärförmåga, ventilation, En kontrollplan för småhus har vanligtvis runt 20-30 kontrollpunkter
 7. Kontrollplan enligt 10 kap. 6 - 8 §§ Plan- och bygglagen (2010:900) Anslutning till kommunalt VA . Sida 1 . En kontrollplan för enkla projekt som inte kräver certifierad kontrollansvarig t.ex. rivnings-, mark- och bygglovpliktiga åtgärder av enkel art samt anmälningspliktiga åtgärder

Deklarera småhus Skatteverke

 1. Kravet på kontrollansvarig vid privat byggnation av småhus Motion 2019/20:857 av Mikael Strandman (SD) av Mikael Strandman Den kontrollansvarige ska bland annat ta fram ett förslag till kontrollplan. Det betyder till exempel att han eller hon inte får vara nära släkt med den som utför åtgärden eller arbeta på samma företag
 2. I en kontrollplan bestäms vilka kontroller som ska utföras för det specifika och unika byggprojektet. Genom att utföra kontroller över moment som kan få allvarliga följder eller ge stora kostnader i efterhand om de utförs fel, kan man ha uppsikt över att momenten utförs rätt
 3. Förslag på kontrollplan; Ansökningshandlingar, information och exempel Lovbefriade åtgärder. Avser endast platser utanför detaljplanelagt område, områdesbestämmelser och sammanhållen bebyggelse (plan- och bygglagen kap. 9 § 6). Med lovbefrielsen följer ett stort ansvar för den enskilde byggherren att följa kraven i lagstiftningen
 4. Vi är på god väg. 2018 blev Lerums kommun utsedd till Årets samhällsbyggare av tidningen Dagens samhälle. Priset delades ut för hållbarhetsprojektet Växtrum. 2018 fick Lerums kommun även priset Laddguldet som årets elbilskommun för sitt ihärdiga arbete med att köra elbilar och bygga ut infrastrukturen av elbilsladdare
 5. Kontrollplan PBL Tillbyggnad fritidshus 1(1) Fastighetsbeteckning: Referensnummer: Ärendebeskrivning: Kontroller utförs av Byggherre (B) Sakkunnig (S) Kontrollen avser Vem Kontrolleras mot Datum/ signatur Anmärkning Lägeskontroll - utstakning av byggnadens läge (höjdled, sidled)

Kontrollplan - PBL kunskapsbanken - Boverke

Exempel för nybyggnad av småhus Exempel på kontrollplan. Krav på anslutning till vattenmätare. När det gäller bygglovsbefriade åtgärder kan du koppla ihop en ny avlopps­ledning med den som redan finns fastig­heten, som leder till kommunal huvud­ledning Skatteverket tolkar reglerna utifrån lagstiftarens syften och anser att schablonavdraget med 40 000 kr ska gälla för varje privatbostad (småhus) på en privatbostadsfastighet. Exempel. Lars äger en privatbostadsfastighet med tre småhus varav ett bebos av honom själv. De andra två husen (A och B) hyr han ut till sina döttrar Kontrollplan Du som sökande ska lämna in förslag till kontrollplan enligt Plan- och bygglagen, PBL (2010:900). I kontrollplanen anger du det som är viktigt att kontrollera under byggtiden. Ifylld kontrollplan ska skickas in tillsammans med ansökan eller senast inför startbesked. Orangefärgade fält ska inte fyllas Kontrollplan, exempel Byggherre: Byggare Bo Kontrollansvarig: Lage Tabell Datum: 20xx-xx-xx Snickare: Räta Rut Osv. Fastighet: Spikviken 2: Kontrollplan krävs för att startbesked ska erhållas. När byggherren godkänt förslag till kontrollplan så förbinder hen sig att kontrollera nedanstående kontrollpunkter under byggnadsarbetet. Om du vill använda dig av detta förslag till kontrollplan, fyll

Mallar och exempel - Skellefteå kommu

Det är till exempel krav på byggnadens konstruktion, brandskydd, tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning och energihushållning som ska uppfyllas. Du måste lämna in en ifylld och undertecknad kontrollplan tillsammans med blanketten Begäran om slutbesked för att få ditt slutbesked Exempel på handlingar som ofta behövs bifogas är. ansökningsblankett med namnunderskrift. Om sökanden är ett företag ska bevis om firmatecknare skickas med; Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och anmälningspliktiga byggprojekt och den ska vara objektsspecifik KONTROLLPLAN-PBL Enligt plan- och bygglagen skall en kontrollplan upprättas för alla projekt. Kontrollplanen syftar att säkerställa att samhällets regler och funktionskrav uppfylls. Av kontrollplanen ska det framgå vad som ska kontrolleras, av vem och mot vad. Byggherren ansvarar för att en kontrollplan i enlighet med plan Om du inte vet hur du ska använda dig av detta dokument kan du läsa Exempel på kontrollplan som finns under länken Vilka handlingar ska jag lämna in med ansöka

Kontrollplan - Borlänge - Borlänge - Borläng

KONTROLLPLAN - INFORMATION. För enklare ärenden och anmälningspliktiga åtgärder Kontrollplanen ska vara anpassad till omständigheterna i det enskilda fallet och ha den utformning och detaljeringsgrad som behövs för att på ett ändamålsenligt sätt säkerställa att byggnationen uppfyller kraven i PBL(Plan- och bygglagen) och BBR (Boverkets byggregler) En kontrollplan ska beskriva vilka kontroller som behöver utföras för de aktuella byggnadsåtgärderna. Den ska beskriva vem som ska utföra dem, vilka av kontrollerna som kan kräva särskilda sakkunniga samt mot vad kontrollen sker, exempelvis mot ritningar och gällande lagstiftning kontrollplan för enkla bygglov där startbesked ges i samband med bygglov, Kontrollplan (exempel) kontrollansvarig, certifierad, där tekniskt samråd krävs. Handlingar som kan komma att krävas för bygglov: översiktskarta 1:5000; konstruktionsritning. Tillbyggnad av en- och tvåbostadshus Handlingar som ska lämnas in för bygglov. Kontrollplan för mindre åtgärder Enligt Plan- och bygglagen (PBL) samt Plan- och byggförordningen finns det ett flertal byggåtgärder som normalt sett inte kräver en så kallad kontrollansvarig, medan en kontrollplan för åtgärden fortfarande är obligatorisk. Denna blankett är ett exempel på hu

Nedan finns exempel på kontrollplaner för olika enklare ärenden där kontrollansvarig vanligtvis inte krävs. Det finns även en mall som du kan använda när du upprättar din kontrollplan. Kontrollplanen ska anpassas till det enskilda projektet. I de fall åtgärden gäller en rivningsåtgärd ska det även upprättas en rivningsplan Kontrollplan. Kontrollplan I Boverkets regelverk Plan- och bygglagen (PBL) finns det krav på att en kontrollplan ska fastställas inför varje större ombyggnad eller husbyggnation. Planen är till för att säkra kvaliteten i byggnationen och ska ges till kommunens byggnadsnämnd eller motsvarande senast i samband med bygganmälan Kontrollplan och kontrollansvarig. Du som byggherre ska se till att arbeten utförs enligt gällande bestämmelser. Du ansvarar för att kontroller utförs och att lagkraven uppfylls. Då behövs en kontrollplan. En kontrollplan krävs för alla lov- och anmälningspliktiga åtgärder

Kontrollplan - orebro

Exempel kontrollplan. Här skriver du en ingress. Markera all befintlig text och lägg in ingresstexten. Ingressen ska sammanfatta innehållet på sidan och vara max 5 rader lång. CTA-knapp 1 Skriv rubriken Ta sedan bort CTA-knapp. En kontrollansvarig ska finnas vid de flesta åtgärder som kräver bygglov, rivningslov, marklov eller en anmälan. Kontrollansvarig anlitas av, och arbetar på uppdrag av, byggherren. Kontrollansvarig ska upprätta ett förslag till kontrollplan inför det tekniska samrådet. En kontrollansvarig ska enlig Kontrollplan för eldstad/rökkanal småhus Byggherren fyller i de kontroller som skall utföras före, under och efter installationen. Myndighetsnämnden miljö och bygg fastställer kontrollplanen och skickar tillbaka den tillsammans med beslutet om startbesked. Då får installationen påbörjas Kontrollplan. För enklare projekt ska du lämna in förslag till kontrollplan redan i samband med bygglovsansökan. Exempel på enklare projekt är uterum, garage och carport. För större projekt som kräver kontrollansvarig ska du lämna in kontrollplanen före det tekniska samrådet som krävs i dessa ärenden Kontrollplan allmän. Kontrollplan eldstad/rökkanal. Kontrollplan eldstad/rökkanal exempel. Kontrollplan fasadändring. Kontrollplan inglasning av balkong. Kontrollplan kolonistugor. Kontrollplan takkupa. Kontrollplan tom mal

Förslag till kontrollplan - Järfälla kommu

Till exempel väsentlig ändring av planlösning, vattenförsörjning, hiss, eldstad eller rökkanal. Anmäla åtgärd. Småhus ska ha en energideklaration vid nybyggnation eller försäljning. En kontrollplan är ett dokument som beskriver hur byggherren ska kontrollera att ett byggprojekt följer plan- och bygglagen I mindre projekt är det byggherren eller sökanden som utför och intygar att kontroll har skett enligt fastställd kontrollplan. I större projekt som till exempel nybyggnad, omfattande tillbyggnad eller ombyggnad av bostadshus ställs det krav på att byggherren eller sökanden tar hjälp av en kontrollansvarig för att upprätta kontrollplanen

 • Cykelmässan stockholm 2018.
 • Quid pro quo definition.
 • Hur får man text på hbo.
 • Jordad kabel lampa.
 • David bisbal dígale.
 • Stensöta växtplats.
 • Tyskland fruktsamhetstal.
 • Glykos.
 • Vårdcentral riddargatan.
 • Nyboskolan tibro personal.
 • Orca bilder zum ausdrucken.
 • Sjätte sinnet köpa.
 • Skatt på eget kapital.
 • Andy's lekland örebro.
 • Lyman frank baum.
 • Nya lägenheter rimbo.
 • Discord new features.
 • Månadssten december.
 • Gryta synonym.
 • Malou von sivers malcolm von sivers.
 • Dalsland se.
 • Hyreslägenheter lessebo.
 • Sagaform rea.
 • Frisörer helsingborg priser.
 • Hemåtspel fotboll.
 • Veteranbil skattebefriad.
 • Amber suite silvester 2018.
 • A trak lison benmouyal macklovitch.
 • Event werkstatt wetzlar heute.
 • Stephen moyer the gifted.
 • Soltornet norrtälje.
 • How to update adobe flash player on windows 10.
 • Blodprover före operation.
 • 100 substantiv på franska.
 • Jm huvudkontor adress.
 • Party land farsta.
 • Uti vår hage sång.
 • Wemind nacka.
 • Harman kardon software update.
 • Krikelin after work.
 • 1999 britney spears.