Home

Gebeurtenissen na balansdatum nv cos

De coronacrisis roept voor ondernemingen en accountants ook vraagstukken op, zoals wat dit in 2020 betekent voor de jaarverslaggeving over het boekjaar 2019, aldus John Weerdenburg. De NBA komt op korte termijn met guidance voor samenstelopdrachten Deze e-learning gebeurtenissen na balansdatum richt zich op alle professionalniveaus in het accountantsberoep die meer willen weten over gebeurtenissen na de einddatum van de verslagperiode bij de controle van financiële overzichten. Van partner tot assistent-accountant. COS 56 Die termijn is gelijk aan de termijn die het bestuur hanteert, maar ten minste twaalf maanden na balansdatum (NV COS 570.12). Aanvullend dient de accountant inlichtingen in te winnen over relevante gebeurtenissen of omstandigheden na die termijn van twaalf maanden (NV COS 570.15) Ad 2 Gebeurtenissen na balansdatum . De AFM verwijt de accountant dat hij tussen het afronden van de controle (augustus) Volgens paragraaf 10 van NV COS 560 is de accountant niet verplicht na de datum van de controleverklaring controlewerkzaamheden uit te voeren met betrekking tot de financiële overzichten

Impact coronavirus op jaarverslaggeving over boekjaar 201

E-learning gebeurtenissen na balansdatum COS 560 Krito

vermelden de gebeurtenissen na de balansdatum met belangrijke financiële gevolgen voor de rechtspersoon. Het gaat daarbij om gebeurtenis-sen die niet in de balans of winst-en-verliesrekening zijn verwerkt. In de openbaar te maken jaarrekening hoeft deze informatie niet te worden opgenomen Nadere voorschriften controle- en overige standaarden (NV COS) Begrippenlijst; 100-999 Opdrachten tot controle van historische financiële informatie. 200-299 Algemene uitgangspunten en verantwoordelijkheden. Gebeurtenissen na de einddatum van de verslagperiode, paragraaf 5(a). U kunt in de sectie 'Algemene toelichting' een alinea 'Gebeurtenissen na balansdatum' opnemen, maar u mag dat ook gewoon doen aan het eind van de jaarrekening. Na de specifieke toelichting op de balans en de specifieke toelichting op de resultatenrekening volgt dan eventueel een sectie 'Overige toelichtingen' o.i.d Als die gebeurtenissen na balansdatum informatie geven over de waardering van activa- of passivabestanddelen zoals ze na de afsluitingsdatum bestaan, dan moet u daarvan enkel melding maken in de toelichting en dat enkel wanneer de impact materieel is. U moet die gebeurtenissen dan ook vermelden in het jaarverslag

Anton Dieleman: Wat zegt de controleverklaring van vandaag

Fraudesignalen bij controle onvoldoende onderzoch

Gebeurtenissen na balansdatum - The Audit Generatio

 1. Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum geweest. Op 10 oktober 2019 kondigde UCB aan dat het een fusieovereenkomst heeft aangegaan op grond waarvan UCB Ra Pharmaceuticals Inc. zal overnemen (NASDAQ: RARX, Ra Pharma)
 2. Een website over de Nederlandse auditing standaarden (NV COS) Snel naar: COS200 COS210 COS220 COS402 COS500. Elke COS uitgelegd. Oct 16. Oct 16 COS600 familie: gebruik maken van werkzaamheden van derden. Het opdracht team op groepsniveau dient werkzaamheden uit te voeren gericht op het vaststellen van gebeurtenissen na balansdatum
 3. In dat verband verwijzen naar het CBN-advies 2018/8 gebeurtenissen na afsluitdatum van het boekjaar van 9 mei 2018. De vennootschappen dienen zelf te beoordelen welke toelichtingen bij de jaarrekening gepast zijn om deze materiële gebeurtenissen na balansdatum getrouw weer te geven, met inbegrip van de inschatting van de aarde en de financiële impact indien dit vastgesteld kan worden
 4. g. De deskundigheid van derden
 5. Gebeurtenissen na balansdatum. De NBA en RJ zien de gevolgen van het coronavirus als gebeurtenissen na balansdatum die geen nadere informatie verschaffen over de feitelijke situatie per balansdatum, maar over omstandigheden die ontstaan zijn na de datum van de jaarrekening. Uiteraard kan dat anders zijn voor boekjaren die eindigen na 31.

Gebeurtenissen na balansdatum in de jaarrekenin

verslag voor gebeurtenissen na balansdatum is als volgt: In de jaarrekening moet een toelichting worden gegeven op gebeurtenissen na balansdatum met belangrijke financiële gevolgen voor de rechtsper-soon (en de in de geconsolideerde jaarrekening betrokken maatschappijen). De omvang van die gevolgen moeten worden meegedeeld (art. 2:380a BW) teert, maar ten minste twaalf maanden na balansdatum (NV COS ˜˚˛.˝˙). Aanvullend dient de accountant in-lichtingen in te winnen over relevante gebeurtenissen of omstandigheden na die termijn van twaalf maanden (NV COS ˜˚˛.˝˜). Een voorbeeld hiervan is het aˆopen van een ˇnancieringsovereenkomst veertien maanden na balansdatum Volgens de boekhoudwetgeving moet u bij de afsluiting van de jaarrekening rekening houden met gebeurtenissen die zich voorgedaan hebben na de afsluitingsdatum van het boekjaar. Wanneer moet u als gevolg van gebeurtenissen na balansdatum de jaarrekening aanpassen, wanneer volstaat een vermelding in de toelichting, en wanneer moet u eventueel de jaarvergadering met drie weken uitstellen Deze aflevering gaat in op NV COS 560 die het onderwerp Gebeurtenissen na balansdatum behandelt. FutureProofFinancial with Eric Mantelaers #23 In deze aflevering ga ik in op NV COS 550 die het onderwerp Verbonden partijen behandelt

NV COS 230 Controledocumentatie . Inleiding. Standaard 560, Gebeurtenissen na de einddatum van de verslagperiode, paragraaf 14. De daaruit voortvloeiende veranderingen in de controledocumentatie worden overeenkomstig de in Standaard 220 Standaard 220, paragraaf 16 indien geen voorziening wordt opgenomen, informatie verstrekken over gebeurtenissen na balansdatum (RJ 160.202). Nadere bepalingen omtrent de vaststelling van de voorziening voor een ontslagvergoeding zijn opgenomen in RJ 271.5 Tot het jaar 2016 moesten bovendien belangrijke financiële gebeurtenissen welke zich hebben voorgedaan na afloop van de balansdatum onder de Overige Gegevens worden opgenomen. Dit is thans niet meer het geval: deze dienen in de Toelichting te worden verantwoord en vallen dus onder de jaarrekening (art. 2:380a BW) voor verslagjaren die aanvangen op of na 1 januari 2017. 640.1 Algemene uiteenzetting Inleiding en toepassingsgebied 101 Dit hoofdstuk is van toepassing op de organisatie-zonder-winststreven (hierna organisatie). De organisatie heeft niet als primaire doelstelling het behalen van winst, maar i

Beoordelingsopdrachten COS 2400. wordt de deelnemer geïnformeerd over de recente wijzigingen van de NV COS 2400, - Gebeurtenissen na balansdatum - Schriftelijke bevestigingen - Evaluatie - Conclusie - Beoordelingsverklaring - Documentatie Gebeurtenissen na balansdatum De praktijk is het erover eens dat, voor afsluitingen per 31/12/2019, COVID-19 kwalificeert als een non adjusting gebeurtenis na balansdatum. Hierover moet worden gerapporteerd zowel in het jaarverslag (indien een jaarverslag moet worden opgemaakt) als in de toelichting van de jaarrekening

570 Continuïteit - NB

het na een overname overgaan op het stelsel van de nieuwe moedermaatschappij (RJ 140.207). Welke gebeurtenissen leiden tot stelselwijziging Een wijziging in de grondslagen heeft niet alleen betrekking op de grondslagen voor de waardering van activa en passiva en voor de bepaling van het resultaat, maar óók op d Geef, met vermelding van de relevante NV-COS aan welke aanvullende controlewerkzaamheden de accountant naar aanleiding van de brand zal moeten verrichten voor de afronding van de jaarrekeningcontrole over 2010. 2a De accountant zal voldoende en geschikte controle-informatie dienen te verkrijgen over deze gebeurtenissen na balansdatum Ook door gebeurtenissen ná balansdatum kan ernstige onzekerheid over de continuïteit van het geheel van der werkzaamheden van de rechtspersoon ontstaan. Met andere woorden, ook nu het boekjaar 2019 reeds is verstreken kan het dus van belang zijn de continuïteitsveronderstelling, gelet op alle omstandigheden omtrent het coronavirus, tegen het licht te houden Na een x aantal jaren is de lease afgelopen en wordt de auto ingeleverd bij de leasemaatschappij. Er kan dan een nieuw contract worden afgesloten. Wat hier niet zichtbaar is dat de verplichting die de onderneming heeft over de periode van het contract

Om gebeurtenissen na balansdatum te kunnen onderkennen, zal de controle moeten worden voortgezet in het nieuwe boekjaar. Hiervoor zullen Kritische posten Standaardbankverklaring 22 20 Noordhoff Uitgevers bv de cijferanalyses worden doorgetrokken tot na balansdatum op basis van de tussentijdse rapportering in het nieuwe boekjaar Samenvatting Grondslagen van Auditing & Assurance Barbara Majoor & John van Kollenburg, hoofdstuk 1 t/m 11 Samenvatting Grondslagen van Auditing en Assurance Hoofdstuk 1 t/m 11 Samenvatting De Praktijk van Auditing en Assurance Hoofdstuk 1 t/m 12 Samenvattingen Auditing Beginselen Tentamenvoorbereiding Auditing beginselen samenvatting Samenvatting Grondslagen van Auditing & Assuranc Gebeurtenissen na balansdatum; Vragen Rohalt Janssens AA; 16:20 uur Pauze 16:35 uur BTW-Actualiteiten. BTW en Corona; BTW en fiscale eenheid; BTW en doorbelaste kosten; Vragen Mr. Carola van Vilsteren; 17:25 uur Pauze. 17:35 uur Lonen en de jaarrekening en praktische tips. Actualiteiten WKR en WA

Welke plek geeft u aan gebeurtenissen na balansdatum

 1. Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die in het halfjaarverslag vermeld moeten worden. Algemene zaken Op de tussentijdse financiële overzichten is geen accountantscontrole verricht. Zolang VNC NV nog geen activiteiten heeft, is er geen intern risicobeheersingssyteem en controlesysteem operationeel
 2. g); het voorgestelde bedrag aan dividenduitkering wordt vermeld.
 3. Gebeurtenissen na balansdatum 18 maart 2020 is door De Nederlandsche Bank de verklaring van geen bezwaar afgegeven voor op het optrekken van het belang van de deelnemerscoöperatie BrightPensioen Coöperatief U.A. in Bright Pensions N.V. naar een bandbreedte van 10% tot 20%. De uitgifte dient voor 18 juni 2020 plaats te vinden. Brigh
 4. Op deze pagina vindt u Nadere voorschriften controle- en overige Standaarden (NV COS) ,geldend tot en met 19 maart 2015. U kunt de volledige tekst van Nadere voorschriften controle- en overige Standaarden, wetsgeschiedenis, nadere regelgeving en relevante jurisprudentie en kamerstukken hier inzie
 5. SD Worx Holding NV Brouwersvliet 2, 2000 Antwerpen RPR Antwerpen nr 0644.841.746 & Career Solutions — Holding NV uitgekocht, waardoor SD Worx Holding 100% van de aandelen in eigendom heeft vanaf die datum. Er zijn verder geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum ACTIVITEITEN ROND ONDERZOEK EN ONTWIKKELIN
 6. SRA verenigt 375 accountantskantoren en advieskantoren. Met praktische en strategische ondersteuning versterkt SRA de aangesloten accountants en fiscalisten

Gebeurtenissen na balansdatum: wanneer en hoe opnemen in

 1. V&A is door het NBA geaccrediteerd, waardoor aan al onze trainingen PE punten zijn verbonden. Trainingen kunnen zowel in-house op uw kantoorlocatie plaatsvinden, als op een externe locatie als bij ons op kantoor
 2. De vastgoedgroep Ghelamco kreeg van de fiscus begin dit jaar een bijkomende aanslag van 153 miljoen euro. Dat is meer dan zijn jaarwinst over 2019. De CEO, Paul Gheysens, vecht de ­aanslag aan. Dat schrijft De Tijd woensdag
 3. BV's en NV's die niet kwalificeren als een structuurvennootschap hebben dus geen verplichte RvC. Een RvC kan in aanvulling op het burgerlijk wetboek bijvoorbeeld ook verplicht worden door aanvullende regelgeving als zorginstellingen onder de Wtzi, beursgenoteerde bedrijven op basis van de exchange waaraan ze genoteerd zijn en hypotheekadviesbureaus onder de Wft

Samenvatting De praktijk van auditing & assurance - G C M Majoor. 1. Een beschrijving van aard, tijdsfasering en de omvang van de geplande werkzaamheden met betrekking tot het risico -inschatting die toereikend zijn om de risico's van afwijkingen van materieel belang te kunnen inschatte Many translated example sentences containing balansdatum - English-Dutch dictionary and search engine for English translations. balans opgenomen indien de Groep een bestaande in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting heeft ten gevolge van gebeurtenissen uit het verleden en als het waarschijnlijk is dat de vandevelde-nv.be Samenvatting De praktijk van auditing & assurance en andere samenvattingen voor je studie, geschreven door studenten. Uitgebreide samenvatting van De praktijk van auditing & assurance, 1e druk van Barbara Majoor en John van Kollenburg. ISBN: 9789001803216... 3.2 Kennis van de entiteit en haar omgeving In NV COS 315 is opgenomen over welkekennis de accountant dient te beschikken van de entiteit en haar omgeving, zie: hfst. 3; p. 48. Met behulp van dezekennis is hij in staat het risico van een afwijking van materieel belang in de jaarrekening goed in te schatten

Galapagos NV • Jaarverslag 2017 Dit is nog maar het begin. Inhoud De Galapagos groep Gebeurtenissen na balansdatum..... 16 Statutaire resultaten van Galapagos NV Koninkrijk, Nederland, België en Luxemburg te gaan verkopen, na commerciële goedkeurin 125 Gebeurtenissen na balansdatum 126 MVO-verantwoording 130 GRI-index 134 Personalia 136 Colofon. Stabiliteit was het sleutelwoord bij het verschijnen van het eerste halfjaarbericht van 2012. Het bleek ook van toepassing op het hele jaar. Heel praktisch, me Verslag van de Raad van Bestuur aan de Algemene Vergadering van ABO-Group Environment NV BLADZIJDE 2 ABO-Group Environment aarverslag 2017 ABO-Group Environment NV ABO Holding NV 100% ERG Holding SA 100,00% ABO NV 100,00% ABO BEHEER B.V. 100,00% Energy To Zero Consult NV (1) 50,00% + 50,00% Geomet Vastgoed B.V. 100,00% Ecorem NV 75,00% Sialtech. Gebeurtenissen na balansdatum Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum. Amsterdam, 11 december 2015 Namens het bestuur, R.A. Knigge Voorzitter Stichting Accenture Foundation . 5 EUR EUR EUR EUR Vaste activa Financiële vaste activa 1 3,238,343 2,336,861 Vlottende activa. Dit is het geval, indien er een gedetailleerd plan is geformaliseerd voor balansdatum, maar dat de bekendmaking aan de betrokken dateert na balansdatum (en voor opmaken van de jaarrekening). Indien er in deze situatie voor gekozen wordt om geen voorziening te vormen, zal er een toelichting opgenomen moeten worden inzake gebeurtenissen na balansdatum

Aandachtspunten bij het samenstellen van jaarrekeningen in

 1. g met artikel 5 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen
 2. 4. Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum Er waren geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum. 5. Belangenconflicten tijdens het boekjaar Met uitzondering van wat wordt vermeld in titel 3.12 (Toepassing van artikel 523 van het Wetboek van vennootschappen) van de verklaring inzake deugdelijk bestuur opgenomen in het UCB Groe
 3. Even algemeen voor iedereen: NV COS 500 alinea A11 De controlewerkzaamheden die worden beschreven in alinea A14-A25 hierna kunnen worden gebruikt als risico-inschattingswerkzaamheden, toetsingen van interne beheersingsmaatregelen dan wel gegevensgerichte werkzaamheden, afhankelijk van de context waarin ze door de accountant worden toegepast. Ik zou even die alinea's markeren ten behoeve van.
 4. Gebeurtenissen na balansdatum De uitbraak van het coronavirus gedurende de eerste maanden van 2020 heeft grote gevolgen op de wereldwijde economie en specifiek voor de Nederlandse reisbranche. De gevolgen van de uitbraak van het coronavirus worden aangemerkt als gebeurtenissen na balansdatum die geen nadere informati
 5. Van de Velde NV - Lageweg 4 - 9260 Schellebelle - Belgium - T. +32 9 365 21 00 - F. +32 9 365 21 70 van de winkels en de weken na de heropening hebben we onze onafhankelijke retail Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die een aanzienlijk
 6. vermelde gebeurtenissen is dit niet het geval, zodat zij niet in de jaarrekening 2009 mogen worden verwerkt. b Op grond van artikel 392.1g moet onder de overige gegevens opgave worden gedaan van gebeurtenissen na balansdatum die belangrijke financiële gevolgen hebben voor de rechtspersoon, onder vermelding van de omvang van die gevolgen
 7. - Gefuseerd met CˇSOB (Slowakije) in 3kw2009 Gefuseerd met KBC Bank NV in 2kw2009. Toelichting 42: Gebeurtenissen na balansdatum Gebeurtenissen na balansdatum zijn (positieve of negatieve.

Gebeurtenissen na balansdatum: wanneer en hoe nog

 1. 4 Armand K. Achaibersing MBA (59 jaar) Chief Executive Officer • Benoemd tot hoofddirecteur in de functie van Chief Executive Officer per 1 juli 2017. • Trad op 1 augustus 1986 in dienst van Assuria N.V
 2. Jaarverslag over 2010 van Accell Group
 3. Informatie over gebeurtenissen na balansdatum 22 5. Informatie over onderzoek en ontwikkeling 22 6. Gebruik van financiële instrumenten 23 7. Verklaring van deugdelijk bestuur 24 De raad van bestuur van Telenet Group Holding NV heeft de eer u hierbi
 4. De informatieverschaffing met betrekking tot de gebeurtenissen na balansdatum werden substantieel geüpdatet om de vooruitgang van de herstructurering van de Nyrstar Groep weer te geven sinds 26.
 5. 38 Gebeurtenissen na balansdatum 1277 39 Bestuursverslag 1287 40 Integrated Reporting 1327 41 Overige gegevens 1339 42 Vrijstellingen in verband met groepsregime (art. 2:403 BW) 1343 43 (NV COS, uitgebracht door de NBA) stellen vast dat de Richtlijne
 6. Dit mag worden gedaan door micro, kleine en niet-actieve bv's en nv's. 39.2 Jaarstukken en modellen. Burgerlijk Wetboek, Boek 2, Titel 9 geeft drie soorten wettelijke regels voor de externe bijzondere statutaire rechten, stemrechtloze aandelen, nevenvestigingen en de gebeurtenissen na de balansdatum met belangrijke financiële.

Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling. De jaarrekening is opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten daarvoor geeft Gebeurtenissen na balansdatum Er is geen sprake van significante gebeurtenissen na balansdatum. Financiële risico's Liquiditeitsrisico De directie van het fonds volgt dagelijks de geldstromen en de verplichtingen in relatie tot de ratio's van het financiële beleid. Eventuele risico's met betrekking tot solvabiliteit, liquiditeit, rente e Per balansdatum bedraagt het Eigen Vermogen van New Sources Energy € 4k. Gebeurtenissen na Balansdatum Op 6 december 2013 heeft de Buitengewone Vergadering van Aandeelhouders plaats gevonden waarop de aandeelhouders hebben ingestemd met de verkoop van 40.011.109 gewone aandelen in het kapitaal van NSE aan Nieuw Hollands Groen NV

7. Gebeurtenissen na balansdatum In het kader van de door ons af te geven controleverklaring bij de financiële jaarverantwoording van de belastinginkomsten van het SVHW zullen wij u direct informeren indien er zich gebeurtenissen hebben voorgedaan na afgifte van onze controleverklaring, welke impact hebben op het beeld van de gecontroleerd na belastingen (512) (1.139) Die nooit zullen opgenomen worden in het nettoresultaat (124) 276 Herwaarderingswinsten / (-verliezen) op toegezegde pensioenregelingen 18 (124) 276 Niet-gerealiseerde resultaten na belastingen 7.293 (1.450) Totaal gerealiseerde en niet-gerealiseerde resultaten - toe te rekenen aan: 83.062 66.42 Gebeurtenissen na balansdatum 4 5. Besluit 4. Roularta Media Group NV Verslag van de commissaris over de staat van activa en passiva per 31 maart 2015 in verband met de voorgestelde wijziging van het maatschappelijk doel 3 1. Inleidin

Melexis NV voor de zes maanden eindigend op 30 juni 2018 35 5 Verklarende woordenlijst 37 Melexis Halfjaarverslag 20183. Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum die een mate-riële impact zouden hebben gehad op de niet-geauditeer-de verkorte geconsolideerde halfjaarlijkse jaarrekening Bestemming van het resultaat van ABO-Group Environment NV 17 5. Belangrijke gebeurtenissen die na het einde van het boekjaar hebben plaatsgevonden 17 6. Omstandigheden die de ontwikkeling van de Vennootschap of haar filialen aanmerkelijk kunnen beïnvloeden 18 2.30. Gebeurtenissen na balansdatum. Ook door gebeurtenissen ná balansdatum kan ernstige onzekerheid over de continuïteit van het geheel van der werkzaamheden van de rechtspersoon ontstaan. Met andere woorden, ook nu het boekjaar 2019 reeds is verstreken is het dus van belang de continuïteitsveronderstelling gelet op alle omstandigheden omtrent het coronavirus tegen het licht te houden

verplichtingen en Noot 56 Gebeurtenissen na balansdatum). annualreview2011.ageas.com For modelling purposes, t h e CASHES h a ve been assumed to have a constant maturity of 50 years at any point in the future, beyond which the contribution of discounted free cash flows becomes negligibl Gebeurtenissen na balansdatum Er hebben geen gebeurtenissen na balansdatum plaatsgevonden die hier dienen te worden vermeld. Bijlage 1: classificatie van projecten naar CBF nor II. Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum. Op 11 maart 2020 maakte de Wereldgezondheidsorganisatie bekend dat de uitbraak van COVID-19 officieel als pandemie wordt beschouwd. COVID-19 heeft tot op heden reeds significante effecten op de wereldeconomie Gebeurtenissen na balansdatum 34 Management en toezichthoudend orgaan 34 Vijf jaar kerncijfers 36 Inhoudsopgave. 3 Jaarverslag Varossieau Suriname 2015 Varossieau: Groei, Leiderschap, Innovatie Varossieau Suriname is de leider op coating-gebied in Suriname. Varossieau produceer B9 Gebeurtenissen na balansdatum 96 Jaarrekening MKB Checklist 2015 | 7 INHOUDSOPGAVE. C JAARVERSLAGGEVING BIJ ONDERSCHEIDEN Indien ná balansdatum, maar vóór het opmaken van de jaarrekening, blijkt dat discontinuïteit NV COS 570.19 12 | Jaarrekening MKB Checklist 2015 A. GRONDSLAGEN EN UITGANGSPUNTEN

Impact van de coronacrisis op de jaarrekeningcontrole

3.3.35.1 Werkprogramma Gebeurtenissen na balansdatum naar 4.1.0 Werkprogramma Gebeurtenissen na balansdatum of op grond van NV NOCLAR melding van niet-naleving van wet- en regelgeving dient plaats te vinden en documenteer de uitkomsten Stel vast dat fouten in de WNT-verantwoording die na vaststelling van het financieel. - Verkopen voorraad na balansdatum - Afloop debiteuren - Kwaliteit debiteuren - Grootboek / dagboek matrix - Auditfile analyses - Etc. Een volledig geïntegreerd controledossier waarin data-analyses zijn verankerd op basis van NV COS is in onze optiek de toekomst..

Hiertoe behoren de accountantsverklaring voor zover de rechtspersoon controleplichtig is, de statutaire regeling omtrent winstbestemming, hoe er wordt omgegaan met de winst en het verlies, houders van zeggenschapsrechten en prioriteitsaandelen, het aantal winstbewijzen, gebeurtenissen die na balansdatum plaatsvinden welke financiële gevolgen hebben en informatie met betrekking tot. Gebeurtenissen ná balansdatum Earnings per share Informatie over verbonden partijen Voorstel voor resultaatbestemming Medewerkers Controleverklaring van de onafhankelijke accountant Bijlage 1 Kerngegevens Surinaamse effectenbeurs Thema Kwaliteitsbeleid Assuria N.V

Externe verslaggeving - Administratie voere

gebeurtenissen na de balansdatum, zoals de maatregelen genomen door de regering en de privésector als reactie op de uitbraak van het virus. Veronderstellingen die gehanteerd worden bij de waardering van financiële en niet-financiële activa op de balansdatum moeten de informatie zoals die op . Dit betreft een deelneming in Woningnet NV, het aandeel bedraagt 0,02% (2017: 0,02%). 7. Gebeurtenissen na balansdatum. Er hebben zich geen belangrijke gebeurtenissen na balansdatum en die nadere informatie geven over de toestand op balansdatum, voorgedaan. Bezoldiging van. M&O in Balans, 7e druk, vwo, Hoofdstuk 41 Inleiding externe verslaggeving Samenvatting d.d. 18-2-2014 De externe verslaggeving is de verslaggeving naar instanties en personen buiten de onderneming. We kunnen onderscheid maken tussen de: • interne balans en winst-en-verliesrekening: voor intern gebruik met name al Gebeurtenissen na balansdatum 45 Omrin is handelsnaam van NV Fryslân Miljeu . Jaarverslag 2019 NV Fryslân Miljeu 5 Aanbieding jaarverslag Bericht van de Raad van Commissarissen aan de Algemene Vergadering Het werkkapitaal is op balansdatum berekend op € 5,7 miljoen negatief (in 2018 Zie toelichting 22 (Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum) voor meer informatie. Vooruitzichten voor 2020 Uitgaande van de huidige situatie en feiten en rekening houdend met de financiële impact van de aanval met ransomware, kan de eerder herbevestigde vork voor aangepaste EBIT van de groep in 2020 naar boven herzien worden van 240-270 miljoen EUR tot minstens 270 miljoen EUR

Na de Transactie, waaraan circa 250.000 euro aan kosten verbonden waren, behoudt de vennootschap (toen nog Witte Molen NV, thans MTY Holdings NV) haar beursnotering, met verder alleen het onroerend goed in eigendom en beheer. Levering van activa en passiva vindt plaats per 1 april 2013, de overnamedatum Jaarverslag 2012 • KBC Bank • 2 Opmerkingen voor de lezer van dit jaaverslag . Naam van de vennootschap . Overal waar in dit jaarverslag sprake is van KBC, de groep, wij of KBC Bank, wordt de geconsolideerde bankentiteit bedoeld, dat is KBC Bank NV Gebeurtenissen na balansdatum 138 Overig 139 Feiten en cijfers 139 GRI-index 150 Toelichting CO 2-voetafdruk 158 Over dit verslag 165 Begrippenlijst 170. Over Enexis Profiel Enexis Over Enexis EnexisJaarverslag 2014 | | 4 Profiel Enexis Profiel Enexis Enexis leidt energie in goede banen NV BEKAERT SA naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met zetel gevestigd te Bekaertstraat 2, 8550 Zwevegem, België, ingeschreven in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0405.388.536, ondernemingsrechtbank van Gent (afdeling Kortrijk) (Gebeurtenissen na balansdatum) van deze jaarrekening Na het voltooien van de theoretische en de praktijkopleiding is de Accountant-administratieconsulent (NV COS) en inzake de onafhankelijkheid o Gebeurtenissen na balansdatum o Continuïteit COS 560 COS 570 Comp: H 6.7, H6.8.1 en H9.

4. Belangrijke gebeurtenissen na balansdatum Op 8 februari 2019 werd UCB NV verzocht om als aandeelhouder van UCB Ventures NV een bijkomend bedrag van € 15 miljoen te volstorten. Na deze betaling bedraagt het volstort kapitaal van UCB Ventures NV € 42 miljoen. 5. Belangenconflicten tijdens het boekjaa Toelichting: De overige schulden bestaan uit crediteuren. De overige kasgeldlening bestaat uit een opgenomen kasgeldlening eind december 2019 van NV Bank Nederlandse Gemeenten met een looptijd van 1 maand • Materialiteit in de samenstelpraktijk • Verslaggeving en continuïteit, foutherstel en gebeurtenissen na balansdatum. • (Indien actueel) standaard NOW subsidie non assurance. • Posten als onderhanden projecten in de opdracht van derden, foutherstel, voorzieningen, gebeurtenissen na balansdatum en uiteraard aspecten rondom continuïteit (na resultaatsbestemming) Banksaldo Saldo spaarrekeningen Effecten (aandelen, obligaties) Kassaldo Totaal liquide middelen Totaal Activa PASSIVA Reserves en Fondsen Bestemmingsfonds project: Overige reserves Totaal reserves en fondsen Totaal Passiva Drie bronzen beelden Ref. 31-12-2017 8.886 8.886 8.886 8.886 8.886 8.886 31-12-2016 Pagina De Uitvoeringswet richtlijn jaarrekening is een verandering van het Burgerlijk Wetboek, boek 2 (BW2) titel 9. Hierin staan de wettelijke bepalingen rondom de jaarrekening en het jaarverslag. Deze wetgeving is onder meer van toepassing op de naamloze vennootschap (nv) en besloten vennootschap (bv). De wetswijziging is gebaseerd op Europese richtlijnen en is sinds 1 november van kracht. De.

Toelichting 43: Gebeurtenissen na balansdatum p. 160 Toelichting 44: Algemene informatie p. 161 Vennootschappelijke jaarrekening p 162. Overige informatie Overzicht van de kapitaal- en garantieoperaties van KBC Groep met de overheid in 2008 en 2009 Annex 1 Verklaring van verantwoordelijke personen Annex 1 Jaarverslag 2013 • KBC Bank • 7.6. Gebeurtenissen na balansdatum 7.7. Opdrachten uitgevoerd door de Commissaris en aanverwante personen 7.8. Dochterondernemingen, joint ventures en geassocieerde ondernemingen 7.8. Herwerkingseffecten Downloa Deze website biedt ondersteunend materiaal voor studenten en/of docenten hoger onderwijs: Jaarverslaggeving - 8e druk 201

IN DUIZENDEN EUR TOELICHTING 31-12-2015 31-12-2014 PASSIVA EIGEN VERMOGEN 217.525 200.629 Kapitaal 14 15.367 13.190 Geconsolideerde reserves 219.109 196.147 Eigen aandelen 16, 24 (13.677) (9.419 Veel vertaalde voorbeeldzinnen bevatten balansdatum - Nederlands-Engels woordenboek en zoekmachine voor een miljard Nederlandse balans opgenomen indien de Groep een bestaande in rechte afdwingbare of feitelijke verplichting heeft ten gevolge van gebeurtenissen uit het verleden en als het waarschijnlijk is dat de vandevelde-nv.be Informatie over gebeurtenissen na balansdatum 26 5. Informatie over onderzoek en ontwikkeling 27 6. Gebruik van financiële instrumenten 28 7. De raad van bestuur van Telenet Group Holding NV heeft de eer u hierbij het geconsolideerde jaarverslag voor te leggen over het jaar afgeslote

De geconsolideerde jaarrekening van Nyrstar NV (Vennootschap) en haar dochterondernemingen (Groep) binnen 12 maanden na de datum van dit verslag activiteiten in haar huidige vorm zal stopzetten (zie toelichting 42: Gebeurtenissen na balansdatum voor een gedetailleerd

 • Ncs index.
 • Hur vet man om man är gravid.
 • Buss i norge.
 • Mvc 7.
 • Warface weapon wiki.
 • Piketpolis utbildning.
 • Sak yant tattoo.
 • Fort myers beach boende.
 • Roy fares tårtbotten.
 • Track flights.
 • Los angeles times now.
 • Youtube paul anka.
 • Kompetenzen pflegefachfrau fh.
 • Bianca heinicke schwester alter.
 • Min crush svarar inte.
 • Orf mediathek vorstadtweiber.
 • Datacolor spyder 5 pro vs elite.
 • Valtra 8500.
 • Agamemnon pjäs.
 • Schloss horst glashalle.
 • Långpannekaka jul.
 • Göra egen fiskkrydda.
 • Kvinnor män sd.
 • Medelhavet hajar.
 • Kopieringsskyddad nyckel.
 • Robert mitchum films.
 • Fahrradbörse dornbirn.
 • Blankett 044.
 • Stundenlohn geschäftsführer.
 • Vitamin a kapseln.
 • Wiki riddare.
 • Omega database.
 • Partnerschaftsanalyse.
 • Gynäkologikum berlin uhlandstraße.
 • Rabattkort coolstuff.
 • Amazon gewinnentwicklung.
 • Blåa valen självmord.
 • Atg ombud malmö.
 • Golvvärme el tjocklek.
 • Hur fungerar p piller.
 • Playstation plus 1 månad.