Home

Personalliggare bygg basbelopp

Om inte byggherren (eller den som tagit över ansvaret för personalliggaren) tillhandahåller utrustning så att en personalliggare kan föras är kontrollavgiften 12 500 kronor. Skatteverket bedömer vilka som är verksamma, men du kan begära omprövning eller överklaga ett beslut om kontrollavgift om du tycker att vi bedömt fel Den första januari 2016 gäller nya regler på svenska byggarbetsplatser. Då blir det obligatoriskt med personalliggare. Men det är inte samma typ av personalliggare som gäller för hotell, restaurang, frisörs och tvätteribranschen. För byggbranschen gäller speciella regler En arkitekt som under byggproduktionen bedriver arkitektverksamhet (näringsverksamhet) på byggarbetsplatsen är som Skatteverket ser det inte skyldig att föra personalliggare. Teknisk konsultverksamhet inom bygg- och anläggningsteknik utgör enligt SNI 2007 inte byggverksamhet (kod 71121) Personalliggare ska fr o m den 1 januari 2016 föras även inom byggbranschen. Regelverket syftar till att minska förekomsten av svartarbete samt att främja en sundare konkurrens. Sedan tidigare ska personalliggare föras inom restaurang-, frisör- och tvätteribranschen Obligatoriska personalliggare Från och med den 1 januari 2016 ska det finnas elektroniska personalliggare på alla byggen där kostnaderna för arbete och material överstiger fyra prisbasbelopp. Lyssn

Personalliggare, byggbranschen Skatteverke

Företag som bedriver byggverksamhet måste enligt lag föra en elektronisk personalliggare där man varje dag loggar vilka som är verksamma på sin byggarbetsplats. Lagen gäller från och med 1 januari 2016 för alla byggarbetsplatser där den sammanlagda arbets- och materialkostnaden för byggverksamheten beräknas bli högre än fyra prisbasbelopp (för närvarande cirka 180 000 kr. Den 1 januari 2016 träder lagen om personalliggare i byggbranschen i kraft. Enligt den nya lagen ska en byggherre anmäla till Skatteverket att byggverksamhet ska starta och tillhandahålla utrustning för elektronisk personalliggare Personalliggaren i Ease Construction bygger på ID06-standarden som går snabbt att komma igång med. Skaffa Regboxen eller ladda ner appen Ease CheckIn, starta upp arbetsplatsen i tjänsten och du har en personalliggare som uppfyller lagkraven. Systemet är webbaserat och du kommer åt det var du än befinner dig Elektroniska personalliggare på byggarbetsplatser. Byggherrens skyldigheter. Entreprenörens skyldigheter. Uppgifter som ska föras in i en personalliggare. Redovisning av bygg- och anläggningstjänster. Redovisning av avverkningsrätt till skog. Redovisning av import. Redovisning av nedsättning av priset, kundförlust m.m Från 1 juli måste även alla som driver en kropps- eller skönhetssalong, en bilverkstad eller är livsmedels- eller tobaksgrossister föra personalliggare. En annan nyhet från 1 juli är att varje företagare ska anteckna uppgifter i personalliggaren för sig själv, för make/maka, sambo och för samtliga barn under 16 år

Min personalliggare är fullskriven och jag har börjat på ett nytt häfte. Hur länge måste jag spara personalliggaren och finns det några krav på var jag ska förvara den? Du måste spara personalliggaren i två år efter utgången av det kalenderår då ditt beskattningsår gått ut Se www.ep-elektronisk-personalliggare.se för våra personalliggare inom andra branscher.. Kortfattat om varför alla måste ha en elektronisk personaliggare inom bygg från 1/1 2016. För att motverka förekomsten av svartarbete och för att få en sundare konkurrens inom bygg införs från och med den 1 januari 2016 krav på att använda en elektronisk personalliggare vid byggen Basbelopp inkomstår 2020 2019 . Prisbasbeloppet: 47 300 kr: 46 500 kr: Förhöjt prisbasbelopp: 48 300 kr: 47 400 kr: Inkomstbasbeloppet: 66 800 kr: 64 400 kr: Basbeloppets funktion i vår ekonomi: Prisbasbeloppet. Används vid olika beräkningar och visar prisutvecklingen i samhället. Regeringen fastställer. Bygg- och anläggningsentreprenader. Skatteplikt och undantag. Undantag från skatteplikt. Fastighetsområdet. Mervärdesskattelagens fastighetsbegrepp. för att ta ut kontrollavgift Skatteverket ska ta ut en kontrollavgift av ett företag om det inte följer reglerna om personalliggare (2011:1261) anges vilka uppgifter som en personalliggare ska inne-hålla. Andra uppgifter får antecknas i personalliggaren om detta inte hind-rar Skatteverkets kontroll. 6 § Ändring i en personalliggare får inte göras genom att en uppgift utplånas eller på annat sätt görs oläslig utan ska göras genom tillägg

Personalliggare för byggbranschen - här är allt du bör vet

 1. Det finns två undantag då personalliggare ej behöver föras: När du bygger för eget bruk Du har inga skyldigheter kopplade till personalliggare om du är en privatperson som bygger för privat bruk, så kallad fysisk person. Det gäller även om du anlitar entreprenörer. Mindre arbete
 2. dre än fyra basbelopp eller om byggherren är en privatperson som bygger för privatbruk
 3. Från och med 1 januari, måste alla byggen ha Elektronisk personalliggare. Lambertsson har lösningar till alla typer utav byggprojekt. Välkommen
 4. Fakta Personalliggare. Från den 1 januari 2016 ska det finnas elektroniska personalliggare på många byggarbetsplatser där byggverksamhet bedrivs. En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen och när de har börjat och slutat varje arbetspass
 5. Sammanfattning av arbetsmiljöregler för bygg- och anläggningsarbete. Den juridiska eller fysiska person (byggherre) som utför eller låter utföra byggnads-, rivnings- eller markarbeten ansvarar för att utse Byggarbetsmiljösamordnare (BAS), arbeta fram en arbetsmiljöplan för projektet samt förse projektet med en elektronisk personalliggare
 6. Kraven gäller arbeten som överstiger 4 basbelopp, (år 2016 motsvarar detta 177 200 kronor inklusive arbete och material), där det nu ställs krav från skatteverket att man för elektroniska personalliggare. Byggherren (bostadsrättsföreningen i detta fall) har skyldighet att: • Anmäla byggstart till skatteverket
 7. Personalliggare Bygg och oannonserade kontrollbesök, Prop. 2014/15:6; Enligt den nya lagen ska byggherren anmäla att byggverksamhet ska starta till Skatteverket och tillhandahålla utrustning för elektronisk personalliggare

Frågor och svar om personalliggare i byggbranschen

Personalliggare i byggbranschen - Simployer Tholi

Du har inga skyldigheter kopplade till personalliggare om du är en privatperson som bygger för privat bruk, så kallad fysisk person. Det gäller även om du anlitar en entreprenör. Du har heller inte dessa skyldigheter om den sammanlagda arbets- och materialkostnaden för byggverksamheten på en viss byggarbetsplats beräknas bli högst fyra prisbasbelopp (för närvarande cirka 180 000. Personalliggare för byggbranschen. Sen första januari 2016 skall det föras personalliggare vissa byggprojekt. Skatteverket anger vilka regler som gäller (www.skatteverket.se). Personalliggare i BYGGsamordnaren. Vi har ju sedan länge jobbat med vår WEBTID, alltså hantering av projekt, registrering av tid mm via webben Om du är byggherre ska du anmäla varje byggarbetsplats till Skatteverket innan byggverksamheten påbörjas, vilket är detsamma som när det faktiska byggandet startar. Det gör du enklast i e-tjänsten Personalliggare, bygg. Personalliggare, bygg. Glöm inte att avanmäla din byggarbetsplats när byggverksamheten är avslutad Vilka verksamheter omfattas av kravet på personalliggare? Bygg-, restaurang-, frisör- och tvätteribranschen. Från och med den 1 juli 2018 även motorserviceverkstäder, verksamheter inom kropps- och skönhetsvård samt livsmedels- och tobaksgrossister Gratis mall för personalliggare. Personalliggare ska du använda dig av om du driver en verksamhet där så krävs. I den skrivs den anställdes personnummer, namn och arbetstider in för varje dag i månaden den på ett eller annat sätt tjänstgör

Obligatoriska personalliggare - Byggnad

Personalliggare är en gratis mall som kan användas för att föra lagstadgad dokumentation varje arbetsdag där de anställda med personnummer och namn antecknas och starttid respektive sluttid för varje arbetspass registreras ÅrPeriodBasbelopp, kr202147 600202047 300201946 500201845 500201744 800201644 300201544 500201444 400201344 500201244 000201142 800201042 400200942 800200841 000200740 300200639 700200539 400200439 300200338 600200237 900200136 900200036 600199936 4001..

Gratis elektronisk personalliggare för byggbransche

Vilka verksamheter omfattas av kravet på personalliggare? Bygg-, restaurang-, frisör- och tvätteribranschen. Från och med den 1 juli 2018 även motorserviceverkstäder, verksamheter inom kropps- och skönhetsvård samt livsmedels- och tobaksgrossister. Hur utvidgades lagen 1 juli 2018 Elektroniska personalliggare införs i hela byggbranschen fr.o.m. 1 januari 2016. Lagen innebär bl.a. att byggherren ska anmäla till Skatteverket när och var byggverksamhet påbörjas samt tillhandahålla utrustning (t.ex. läsare eller mobiltelefon med en applikation som stödjer dokumentation av identifikationsuppgifter) så att en elektronisk personalliggare kan föras

Obligatorisk personalliggare vid byggverksamhet

Basbelopp i Sverige. Prisbasbeloppet räknas fram enligt 2 kap 7 § socialförsäkringsbalken. [1]Det förhöjda prisbasbeloppet används vid beräkning av pensionspoäng och tidigare för att räkna fram taket till den allmänna pensionen. För 2017 är det 45 700 kr. [2] Inkomstbasbelopp används vid beräkningar i pensionsavgifter. . Inkomstbasbeloppet är 61 500 kr för in Skyldigheten att föra en elektronisk personalliggare gäller när den sammanlagda arbets- och materialkostnaden kan antas överstiga fyra basbelopp. Gränsen för vilka byggprojekt som berörs är relativt lågt satt, för 2016 går gränsen vid 177 200 kr. Mindre entreprenörsföretag kan uppleva kraven som en administrativ belastning och därtill kommer investeringskostnader för. Du som bedriver verksamhet inom byggbranschen kommer enligt ett förslag från regeringen att från den 1 januari 2016 vara tvungen att föra en personalliggare. Förslaget innebär att du som entreprenör skall anmäla till Skatteverket att bygget ska påbörjas, och se till att det finns en utrustning för en elektronisk personalliggare Hyr en ID06-kortläsare för branschens snabbaste in- och utloggning som inte kräver någon administration från er sida. Kompatibel med ID06 2.0. Kommer även med en enkel mobilapp

Personalliggare i BYGGsamordnaren Vi har ju sedan l nge jobbat med v r WEBTID, allts hantering av projekt, registrering av tid mm via webben. Det var naturligt att ven hantera skatteverkets krav den v gen Elektronisk personalliggare för alla brancher. Med automatisk vid in- & utcheckning. Kom snabbt igång och testa gratis helt utan bindningsti Svar på vanliga frågor från arbetsgivare och ID06-användare angående ID06-kort och lagen om personalliggare i byggbranschen

Reglerna om personalliggare i byggbranschen kan vålla huvudbry Kod 43 (specialiserad bygg- och anläggningsverksamhet) SNI-koderna ovan med respektive undergrupper m.m. utgör troligtvis gränsen till vad som ska räknas som byggverksamhet när det kommer till vilka verksamheter som omfattas av kravet på elektroniska personalliggare Eftersom denna åtgärd inte skulle uppgå till fyra basbelopp tyckte bolaget att personalliggare inte behövdes. Den 13 december 2016 gjorde Skatteverket ett kontrollbesök i samband med dräneringen och menade att personalliggare krävdes eftersom dräneringen var starten på en kostsam ombyggnation. 37 500 kronor togs ut i kontrollavgift av företaget Bygg dina egna digitala hantverksdokument inom bl.a. bygg, el och VVS direkt i telefonen eller på datorn. Struqturs dokument har ett stort utbud av redigerbara mallar som kan laddas ner direkt eller byggas utifrån de krav som kan ställas på alla typer av byggprojekt och arbetsplatser

De nya reglerna innebär att elektroniska personalliggare ska införas på alla byggarbetsplatser där kostnaderna väntas uppgå till minst fyra basbelopp. Cirka 180 000 kronor. Kravet gäller både byggföretaget och byggherren. Därför drabbas inte enbart byggbranschen utan även de företag som vill ta byggherreansvar De nya reglerna om elektroniska personalliggare i byggbranschen trädde i kraft den 1 januari 2016. Sedan den 1 juli 2016 tar Skatteverket ut kontrollavgifter om Skatteverket upptäcker brister i hur reglerna tillämpas av berörda aktörer Arbetet med att hantera personalliggare har påbörjats. Vi har fått en hel del frågor om Personalliggare det senaste. Tidrapport kommer att uppfylla kraven som Skatteverket ställer på byggherren om personalliggare från och med 1 januari 2016. Vi kommer inte att använda oss utav ID06 korten utan kommer att hantera detta i appen/webben. Konceptet bygger på Lagen gäller inte om den sammanlagda byggkostnaden för byggarbetsplatsen antas uppgå till mindre än fyra basbelopp eller om byggherren är en privatperson som bygger för privat bruk. Uppgifterna i personalliggaren ska sparas beskattningsåret + 2 år av varje näringsidkare Vi har byggt vår Personalliggare för att den ska vara så enkel som möjligt att använda. Vår lösning har stöd för underentreprenörer och det är dessutom möjligt att använda sig av Personalliggaren (för att leva upp till skatteverkets krav) simultant som man använder Tidrapportering för internt bruk - till exempel faktura- och lönehanterin

En elektronisk personalliggare från Entral ger flera fördelar, bland annat: En ID06 personalliggare ger automatisk presentation av UE-kedjorna. Det gör att du följer Byggavtalet 2015. En elektronisk personalliggare för bygg ger dig timrapport på alla företag. Det hjälper dig göra en snabb efterkalkyl på projektet. Underlag till. Det är krav på elektronisk personalliggare för byggbranschen. Syftet är att motverka svartarbete och främja konkurrensen. Även andra arbetsplatser kan dra nytta av att ha elektronisk personalliggare. Inte minst minskar det risken för böter! Vi går här igenom vad du bör tänka på. Elektronisk personalliggare - vad är det? Det är lag på att använda [ Vi erbjuder elektronisk personalliggare för byggindustrin med ID06-kort för in- och utpassering. Lösningen är ackrediterad av ID06 I dag är det restaurang-, tvätteri-, bygg- och frisörbranschen som har krav på sig att ha en personalliggare på arbetsplatsen. En personalliggare är en förteckning över vilka som arbetar på arbetsplatsen. Syftet med att ha en personalliggare är att ge Skatteverket bättre möjligheter att upptäcka och bekämpa svartarbete

personalliggare i byggbranschen, som trädde i kraft den 1 januari 2016. Införandet av personalliggare är den största förändringen i byggbranschen på många år. Väldigt många berörs av den nya lagstiftningen, inte bara traditionella bygg- och anläggningsföretag utan också privata och offentliga byggherrar Entreprenörens skyldigheter • Föra personalliggare i utrustning som tillhandahålls av byggherren • Hålla personalliggaren tillgänglig för byggherren och Skatteverket på byggarbetsplatsen. Verksam persons skyldighet • De verksamma personerna ska elektroniskt registrera sin närvaro på byggarbetsplatsen Lathund Personalliggaren - Byggdagbokens personalliggare uppfyller skatteverkets krav för redovisning. Elektronisk personalliggare för byggindustrin 7 Personalliggare i fler verksamheter.....18 8 Definitioner rivning av bygg-nadsverk samt annan näringsverksamhet som bedrivs som stöd för sådan verksamhet och som inte omfattas av skyldighet att föra personalliggare enligt 11 §, samt byggarbetsplats: en plats där byggverksamhet bedrivs

Personalliggare - Constructio

Personalliggare Personalliggaren ska tydligt visa vem som befinner sig på arbetsplatsen. Sedan 2016 gäller elektronisk personalliggare i bygg- och anläggningsbranschen. Här får du mer information om vad som ska framgå i personalliggaren. Företagsservice / Personalliggare Basbelopp är olika fastställda belopp som bland annat används för att beräkna maximalt skattefritt traktamente, bilförmånsvärdet och maximalt avdrag för pensionskostnader. Prisbasbeloppet ska följa prisutvecklingen och beräknas under perioden juni till juni av SCB Som byggherre har du skyldighet att se till att det finns en elektronisk personalliggare på byggarbetsplatsen och att den upprättas och hanteras på rätt sätt. Skatteverket ska vid ett kontrollbesök på byggarbetsplatsen omedelbart kunna läsa alla uppgifter i den samlade personalliggaren, på skärm eller papper Lagen om elektronisk personalliggare i byggbranschen En personalliggare hyr man enkelt på ex Cramo eller finns det idag bra Appar att ladda ner, så låt inte detta bli ett problem. I och med årsskiftet 15/16 trädde lagen om elektroniska personalliggare i byggbranschen i kraft. Detta är ett stort skifte mot en allmän digitalisering i byggbranschen som stöd Expertsvar Entreprenadekonomi. Personalliggare i byggbranschen. Publicerad: 15 Juni 2015, 08:59 Jag har hört att personalliggare kommer att införas i hela byggbranschen den 1 januari 2016

Speciella regler för bygg. För byggbranschen tillkommer än fler kontroller och funktioner i jämförelse med de andra branscherna med krav på personalliggare. Exempelvis ska varje inlägg i personalliggaren, dvs varje in- och utstämpling, följa ett visst format på datum och tid personalliggare i byggbranschen, som trädde i kraft den 1 januari 2016. Införandet av personalliggare är den största förändringen i byggbranschen på många år. Väldigt många berörs av den nya lagstiftningen, inte bara traditionella bygg- och anläggningsföretag utan också privata och offentliga byggherrar Från och med 1 januari 2016 ställs krav på byggbranschen från Skatteverket att hålla med elektronisk personalliggare. Kravet ligger på alla arbeten som överstiger fyra prisbasbelopp - i dagsläget ca 180 000 kronor - och som inte har en privatperson som kund. På så vis kommer många enmansföretagare undan problemet. De flesta jobb i byggbransche Om personalliggare. Lagen om personalliggare innebär att den som driver verksamheten varje dag måste anteckna i personalliggaren vilka som är verksamma på arbetsplatsen. Kravet på personalliggare finns också på företag inom restaurang-, frisör- eller tvätteribranscherna. Att föra personalliggare Bygg-, tvätteri-, frisör- eller restaurangbranschen. Bedriver man verksamhet inom bygg-, restaurang-, frisör-eller tvätteribranschen måste man enligt lag föra personalliggare. Personalliggaren visar tid och datum på personalens arbetstider; när de börjar och slutar samt datum

Skatteverkets föreskrifter om personalliggare Rättslig

Personalliggare i byggbranschen från 1 Lagen gäller inte om den sammanlagda byggkostnaden för byggarbetsplatsen antas uppgå till mindre än fyra basbelopp eller om byggherren är som skriver en artikel om Titanias lyckade sammabete med Arkitema Architects som ledde till att man nu får bygga 88 bostäder vid Ribbings väg i. Personalliggare för Bygg. Tidrapport.nu är utvecklat för och ihop med byggbranschen och vår personalliggare är inget undantag. Med vår personalliggare för bygg så skapar du enkelt byggarbetsplatser där besökande kan stämpla in och ut via app, sms och web Den elektroniska personalliggaren nås lätt via mobil, läsplatta eller dator. Både anställda och underentreprenörer hittar modulen personalliggare direkt i NEXT huvudmeny. Personalliggaren dyker bara upp för de projekt där det finns krav på personalliggare. Själva incheckningen är enkel och det krävs inte mer än några klick Verksamheter inom bygg-, restaurang-, frisör- eller tvätteribranschen måste enligt lag föra personalliggare. Reglerna om personalliggare utökades från och med den 1 juli 2018 och gäller även verksamhet inom service av motorfordon, kropps- och skönhetsvård samt livsmedels- eller tobaksgrossist. En personalliggare är en förteckning över vilka som är verksamma på byggarbetsplatsen.

Nya regler för personalliggare från 1 juli 2018 - Fortnox

Personalliggare snart på bygget - Byggbasen 50 En majoritet i riksdagens skatteutskott har beslutat att det behövs en personalliggare för byggbranschen. Målet är att den finns på arbetsplatserna redan nästa år e-liggare är en elektronisk personalliggare för byggbranschen som stödjer Skatteverkets krav. Appen kan användas utan något inloggningskonto hos oss. Om det data som appen postar ska exporteras, enligt Skatteverkets krav, krävs det dock att byggherren eller den ansvariga totalentreprenören registrerar ett konto på www.e-liggare.se Personalliggare anpassad för bygg. Elektronisk personalliggare utan hårdvara eller ID06-kort Använd Seven Time som en elektronisk personalliggare som uppfyller alla krav/regler från Skatteverkets Personalliggare i byggbranschen Bygg. Fastighet. Advokat. Bemanning. Istället för en liggare i pappersformat kan dina medarbetare använda en elektronisk personalliggare och själva registrera sin närvaro i företagets lokaler. Då blir det superenkelt för dig att ta fram närvarorapporter när Skatteverket kommer på besök Utöver personalliggare är ett system med månadsvis inrapportering av skatter och avgifter på individnivå viktigt för att stoppa skattefusket. Skatteverket arbetar med att ta fram förslag på ett sådant system. De nya bestämmelserna om personalliggare gäller byggverksamhet som startas efter årsskiftet 2015-2016

‎Läs recensioner, jämför kundbetyg, se skärmavbilder och läs mer om e-liggare Personalliggare bygg. Hämta och upplev e-liggare Personalliggare bygg på din iPhone, iPad och iPod touch Med Adderats personalliggare för byggbranschen kan dina anställda enkelt logga in och rapportera närvaro på olika arbetsplater. Pris: 19 kr/mån och användare Uppgifter från elektronisk personalliggare för annat ändamål. Publicerad: 10 November 2017, 05:00. Vi har i samband med ombyggnadsarbeten stött på asbest vilket inneburit asbestsanering som utförts av en av oss upphandlad saneringsfirma Anslut regboxen till webbtjänsten Ease Construction och få full koll på vilka som befinner sig på byggarbetsplatsen och åtkomst till personalliggaren på plats eller på distans. Logga in på tjänsten via datorn, surfplattan eller mobiltelefonen och få fram en elektronisk närvaroförteckning till Skatteverket eller rapporter om till exempel UE-lista med ett enkelt knapptryck

Personalliggare Skatteverke

personalliggare nu föreslås blir skyldiga att lämna uppgifter på individnivå i arbetsgivardeklarationen från och med den 1 juli 2018 om de har fler än 15 anställda. Skyldigheten att lämna sådana uppgifter ska således gälla från och med den 1 januari 2019 för. Personalliggare bygg app. PRODUKTER. QBIS Tid QBIS Projekt. TESTA QBIS. PARTNERS. QBIS Partnerprogram QBIS Byråpartner QBIS Systempartner QBIS Rekommendationspartner QBIS Reseller Partner Våra partners QBIS Partner Awards. INTEGRATIONER. Alla integrationer. SUPPORT. Utbildning Kundservice FAQ Change Log. QNOWLEDGE. Vår kunskapsbank. Case Med vår elektroniska personalliggare ser du hur många timmar dom faktiskt är på plats, och det är även ett perfekt verktyg att använda inför framtida upphandlingar med underleverantörer. Uppfyller ni lagkraven? Sedan juni 2016 finns ett lagkrav på att bygg-och renoveringsprojekt överstigande 4 basbelopp ska ha elektronisk.

EA System har gedigen kunskap om och stor insikt i bygg- och entreprenadbranschens behov och erbjuder kundanpassade lösningar med Vismas affärssystem som grund. Med stort fokus på projektrapportering kan de hjälpa er med val och implementering av affärssystem där ÄTA, avvikelsehantering, prognoser och uppföljning samt tidrapportering samlas i en integrerad helhetslösning ‎Read reviews, compare customer ratings, see screenshots and learn more about e-liggare Personalliggare bygg. Download e-liggare Personalliggare bygg and enjoy it on your iPhone, iPad and iPod touch Som byggherre har du skyldighet att se till; Att det finns en elektronisk personalliggare på byggarbetsplatsen och att den upprättas och hanteras på rätt sätt. Att byggarbetsplatsen är anmäld till.. Majoritet för personalliggare - Byggbasen 4 Regeringen kommer att få arbeta skyndsamt, då riksdagen vill att personalliggare införs för byggbranschen redan i år. I princip handlar det om två saker - en personalliggare som införs i år och ett förslag om månadsuppgifter om de anställdas löner och skatter som ska börja gälla från den 1 januari 2014

Med Visma Stämpla kan du föra digital personalliggare och registrera tiderna med mobilen i vår smarta app. Prova själv hur enkelt det är ‎Checka in/ut personal med denna personalliggare för att stödja Skatteverkets krav på personalliggare inom vissa branscher. Om du letar efter en personalliggare för bygg, se vår app e-liggare En personalliggare är en förteckning över personer som utför arbete på en arbetsplats eller i lokalerna av en verksamhet. Det innebär att arbetsgivare för verksamheter som har krav på personalliggare, ska tillhandahålla ett register över vem som befinner sig på arbetsplatsen och när

 • Batu ferringhi beach.
 • Parole colonel reyel en manque de toi.
 • Hoffmaestro spelningar 2018.
 • Skillnader mellan svenska och persiska språket.
 • Present till kollega som slutar.
 • Wii u gebraucht ebay.
 • Www habbo se.
 • Juice utan tillsatt socker.
 • Boende nya zeeland.
 • Illustrator cv examples.
 • Hur mycket sänks skatten för pensionärer 2018.
 • Åstadkommande synonym.
 • Bästa gravidförsäkringen 2017.
 • Datetime sql.
 • Haflinger stuteri.
 • Vad betyder medier.
 • Каква карта памет за телефон.
 • Veteran cykel.
 • Volvo orion fälgar.
 • Biniaraix vandring.
 • Mtb spår södertälje.
 • Gryta nötkött.
 • Danaher corp.
 • Simd c .
 • Wolf blood barnkanalen.
 • Ea dagar kommunal.
 • Hundförarbälte jakt.
 • Said shiripour negativ.
 • Ostort crossboss.
 • Hundförare polis.
 • Wrap recept.
 • Republiken krim.
 • Sas flygplansflotta inrikes.
 • Vem har pinnen lek.
 • Bostadsförmedling luleå.
 • Haflinger stuteri.
 • Nobelpris 2017.
 • Wellness hotel willingen.
 • Återkalla uppsägning.
 • Myokardium.
 • Simo hayha.